logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock


Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz. U. Nr 50, poz. 370/ nakładają obowiązek przeprowadzania przez Radę Miejską w Wąchocku do końca października bieżącego roku, wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Liczba ławników sądowych wybieranych przez Radę Miejską w Wąchocku w bieżącym roku na kadencję 2008 – 2011
- 9 ławników, w tym do Sądu Pracy 2 ławników.

Do Sądu Rejonowego w Starachowicach kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracowników oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących na stałe na terenie Miasta i Gminy Wąchock w terminie do 30 czerwca 2007 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia funkcji ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania spraw na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. duchowni,
6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
8. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydaniu dowodów osobistych, informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia /wzór karty zgłoszenia Dz. U. z 2006 nr 50, poz. 370/.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają powyższych wymogów lub wpłyną po dniu 30 czerwca 2007 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji w sprawie wyborów ławników, wzoru dokumentów oraz przyjmowania zgłoszeń udziela w Urzędzie Miasta i Gminy Sekretarz Gminy pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu t.j. 7.45 – 15.45.

Burmistrz
mgr Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-06-14 08:09:31
Data udostępnienia informacji: 2007-06-14 08:09:31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-14 08:10:57

Wersja do wydruku...

corner   corner