logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK


ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedażNIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 678/2
O POW.0,1500 HA

POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW , STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK, POSIADAJĄCEJ URZĄDZONĄ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR 28.917.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄCHOCK STRACIŁ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 1 STYCZNIA 2004 R.
ZGODNIE Z POLITYKĄ PRZESTRZENNĄ DLA OBSZARU GMINY WĄCHOCK OKREŚLONĄ W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄCHOCK DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 678/2 ZNAJDUJE SIĘ NA TERENACH MIESZKANIOWYCH JEDNORODZINNYCH I ZAGRODOWYCH.
W EWIDENCJI GRUNTÓW OBRĘBU MARCINKÓW
POWYŻSZA NIERUCHOMOŚĆ KLASYFIKOWANA
JEST JAKO Lz-PsVI-0,1500 ha.


CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI 16.360,20 ZŁ BRUTTO
w tym 22% podatku VAT

Powyższa cena nie zawiera kosztów wznowienia granic działki Nr 678/2. Nabywca zleci wykonanie czynności geodezyjnych uprawionemu geodecie na własny koszt.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 10 WRZEŚNIA 2007 ROKU
O GODZ. 1000 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 11 lipca 2007 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie gotówki w wysokości 2.500,00 zł na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku Nr 85852300040000003920000006 w Banku Spółdzielczym w Wąchocku do dnia 5 września 2007 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek
UMiG w Wąchocku.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która ustalona zostanie jako nabywca zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku niestawienia się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Ww. nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w rozporządzaniu nią oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia tej nieruchomości.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu, zawartymi w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu - Lidia Banaszczyk,
pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.).


Wąchock, dnia 03.08.2007 r.BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WĄCHOCK

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony Ustny
Skrócony opis: BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 678/2 O POW.0,1500 HA
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-08-03 14:26:01
Data udostępnienia informacji: 2007-08-03 14:26:01
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-03 14:31:52

Wersja do wydruku...

corner   corner