logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. / 0-41 / 273 – 61 - 30
http://gmina.wachock.sisco.info


OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock”

 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock , tel. / 0-41 / 273 – 61 – 30

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Zamówienie obejmuje:
 
 
Zadanie 1

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock – Strefa I

Kod  CPV – 90212000-6 ,– 90213000-3
 

Zakres rzeczowy planowanych robót w Strefie I:

 

     - usługa samochodem ciężarowym z pługiem do odśnieżania i piaskarką

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – Strefa I będzie polegało na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach będących w zarządzie Gminy Wąchock.

 
 
Zadanie 2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock – Strefa II

 

Zakres rzeczowy planowanych robót w Strefie II:

- usługa koparko-ładowarką z pługiem, koparko – spycharką lub ciągnikiem rolniczym z przystosowanym pługiem do odśnieżania.

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – Strefa II będzie polegało na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach będących w zarządzie Gminy Wąchock.

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:    

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock”

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock”

 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90212000-6, 90213000-3
 

II.1.5) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zamówienie (dwie części)

 

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na zamówienie.

 

II.1.7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

II.2)Termin wykonania: 21.11.2007 r. - 15.04.2008 r..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: odstępuje się od naliczania wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

 

1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności,

2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

5.      spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 -    posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie z należytą starannością w okresie   

 -    ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zimowego utrzymania dróg udokumentowane w zał.nr 6,

 -    nie zalegają w opłatach dot. ZUS lub KRUS i US,

 -    posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania przedmiotu umowy –minimum 1 piaskarkę, 1 pług śnieżny, samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności 10 ton.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału     w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia

2.     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć do oferty:

1.      wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, bądź sporządzony wg. załączonego wzoru wymagana forma dokumentu –oryginał.

2.      oświadczenie oferenta wg. załącznika nr 2, bądź sporządzony wg. załączonego wzoru wymagana forma dokumentu –oryginał.

3.      aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wymagana forma dokumentu –oryginał, bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

 4.     aktualnego zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wymagana forma dokumentu – oryginał, bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

5.      zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 4.

6.      wykaz sprzętu sporządzony wg. załącznika nr 5 - wymagana forma dokumentu –oryginał

7.      wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech latach robót o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia - posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – doświadczenie zawodowe rozumiane jako należycie wykonane w ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, o jaki okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1-nej roboty o charakterze i wartości porównywalnej do wartości zadania, - zgodnie z załącznikiem nr   6 do niniejszej SIWZ.    

8.      pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - wymagana forma dokumentu –oryginał.

9.      pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcia umowy, w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę, kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock , tel. / 0-41 / 273 – 61 - 30

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock
do dnia 29.10.2007 roku do godz. 1000
 

IV. 3.5) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

ins. ds. dróg Jarosław Trzebiński – tel. (0-41) 27 36 133, pokój nr 3 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Trzebiński
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-10-22 09:48:37
Data udostępnienia informacji: 2007-10-22 09:48:37
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-22 09:51:04

Wersja do wydruku...

corner   corner