logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  F.3430/1/2008 Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock w wysokości 1 063 263,00 zł. (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100).
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)  Gmina Wąchock zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający
Gmina Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchocku
Ul. Wielkowiejska 1
27 –215 Wąchock woj. świętokrzyskie
Tel. 041 27 36 130, godz. 7.45 – 15.45
Fax 041-27-36-159
 
Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0
Termin wykonania zamówienia:
-         rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy,
-         okres spłaty kredytu – pierwsza rata 31.01.2009 r. – spłata ostatniej raty 31.12.2012r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się                                              z wykonawcami jest:
Beata Franczyk - p.o. Skarbnik Gminy - tel.(041) 273 61 50, fax. (041)2736159 pokój nr 13
Oferty należy składać do dnia: 2008-08-06 do godz. 8:40 w siedzibie zamawiającego
pokój 10- Sektretariat
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustawienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia:
-         Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Wykonawca spełnia warunki określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.
-         Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
-         Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (spośród ofert Wykonawców nie wykluczonych oraz ofert nie odrzuconych) będzie cena kredytu – 100%
Lp
Kryterium
Waga:
1
Cena (koszt)
100 %
 
 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Skrócony opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F.3430/1/2008 Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Franczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Franczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-07-28 13:36:29
Data udostępnienia informacji: 2008-07-28 13:36:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-28 13:52:17

Wersja do wydruku...

corner   corner