logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na usługę dotyczącą wykonania zadania pn.: "Wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wąchock”
 
o wartości mniejszej od kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku, wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, 
27-215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1, województwo świętokrzyskie,
tel. (041) 27-36-130 / fax (041) 27-36-1159,        
e-mail: umig_wachock@poczta.onet.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie Zamawiającego pod adresem - http:// gmina.wachock.sisco.info
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
-         wywóz odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych                            (CPV 90121310-7), z pojemników SM-110 (ok. 2300 nieruchomości), jeden raz w miesiącu, zgodnie z podanym w SIWZ harmonogramem,
-         wywóz odpadów miejskich (CPV 90121320-0), z kontenerów typu KP-7 zlokalizowanych w 4 punktach na terenie Gminy Wąchock - na zgłoszenie,
-         ilość odpadów wynosi średnio 120 Mg miesięcznie.
1.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowej.
2.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 
 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 01.09.2008r. do dnia 31.12.2008r.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.       spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 Prawa zamówień publicznych, t.j:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym               i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3.      spełniają następujące warunki szczegółowe:
3.1 wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (licząc wstecz od terminu składania ofert), wywozili odpady komunalne w systemie pojemnikowym tj. realizowali co najmniej 2 zamówienia.
3.2 dysponują specjalistycznymi pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości i stanie technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia (uwaga: Oferent winien zapoznać się z terenem prowadzenia usługi).
Sposób oceny spełniania warunków:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w oparciu              o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt VI SIWZ, załączonych do oferty, metodą „spełnia” / „nie spełnia”.
Za nie spełnienie warunku uważać się będzie brak jakiegokolwiek dokumentu lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub złożenie dokumentu o zawartości merytorycznej wskazującej na czyn nieuczciwej konkurencji.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń, w sposób jednoznaczny musi wynikać,                           że Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że pomimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.                          W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wzywa,                     w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień.
Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z ww. warunków, zostaną wykluczeni                    z postępowania a ich oferty zostaną odrzucone.
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
KRYTERIA OCENY OFERT:
Najniższa cena ofertowa brutto wykonania robót - waga 100 proc.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
pokój nr 10 (sekretariat).
2. Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia 2008 r. o godz. 0930.
3. Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie w dniu 11 sierpnia 2008 r., o godz. 1000, pokój nr 10.
 
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
  1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg ww. terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Szczegółowe informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Gębura – Insp. ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój nr 2, w godz. 745 – 1545, tel. (041) 27-36-132.
 
Wąchock, dnia 30.07.2008 r.
 
 
 

Nazwa dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: Wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-07-30 15:12:33
Data udostępnienia informacji: 2008-07-30 15:12:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-30 15:16:27

Wersja do wydruku...

corner   corner