logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
 
Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora MGOK w Wąchocku
 
1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1.       posiada wykształcenie wyższe humanistyczne,
2.       posiada co najmniej 5-letni staż w jednostkach lub instytucjach kultury (preferowani będą kandydaci z co najmniej 3- letnim stażem na stanowisku kierowniczym ),
3.       posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania,
4.       posiada znajomość funkcjonowania instytucji kultury,
5.       dysponuje wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturowa,
6.       dysponuje umiejętnością organizacji pracy kierowania zespołem pracowników,
7.       posiada potwierdzony zaświadczeniem lekarskim dobry stan zdrowia,       
 
2.       Kandydaci przystępujący do konkursu maja obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1.       wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją,
2.       kwestionariusz osobowy,
3.       życiorys (CV),
4.       pisemną koncepcje funkcjonowania MGOK (programowa, organizacyjna i finansowa) opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu ,
5.       uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,
6.       kopie świadectwa pracy oraz zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy,
7.       oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ,
8.       oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie, że   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,
9.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem ,
10.   inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje, itp.)
 
3.       Termin i miejsce składania ofert:
1.       ofertę przystąpienia do konkursu należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w sekretariacie pokój nr 10 w terminie do dnia 24.05.2011r. w godzinach pracy Urzędu lub przysłać pocztę na adres Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska  1,   27-215 Wąchock. Dokumenty powinny zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na Dyrektora MGOK w Wąchocku” .
 
4.       Kandydata na stanowisko wyłoni Komisja Konkursowa, której skład zostanie określony w odrębnym zarządzaniu.
5.       Komisja Konkursowa przystąpi do rozpatrzenia ofert w dniu 26.05.2011r.
 
6.       Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 
7.       Komisja wyłoni kandydata na stanowisko dyrektora MGOK. Kandydat zaproponowany Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock, który podejmie ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia.
 
 
 
 
 
Wąchock 09.05.2011r.
 
 

Nazwa dokumentu: Konkurs na stanowisko Dyrektora MGOK w Wąchocku
Skrócony opis: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora MGOK w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 15:03:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-01 17:47:05

Wersja do wydruku...

corner   corner