logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AWąchock,08.07.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE
Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro
GMINA WĄCHOCK

 

Zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce nr ewid. 2346”

 

 

1. Zamawiający: Gmina Wąchock, 27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska , tel. (41) 27 – 36 – 130

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji opisanego poniżej zakresu robót:

 

 

- kanał grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 mm – 38,00 m,

 

 

- studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych Ø 1000 mm z włazem z żeliwa sferoidalnego – 1 szt.

 

 

- rura ochronna dn 100 mm – 6 m,

 

 

- próba szczelności,

 

 

- inspekcja telewizyjna,

 

 

- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

 

Szczegółowy zakres określony jest  przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną.

 

 

3. Termin wykonania zamówienia. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 31.07.2013 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji dzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31.07.2013 r.

 

 

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

 

 

 

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.  W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne – osoba ta musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,         

 

 

 

 

5. Kryteria oceny ofert – najniższa cena. Szacunkowa wartość robót budowlanych według kosztorysu ofertowego wynosi 19926,00 zł brutto. Cenę oferty należy określić jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

 

Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej:

 

http://gmina.wachock.sisco.info w zakładce przetargi, rok 2013 miesiąc czerwiec inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce nr ewid. 2346”

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert. Oferta powinna zawierać nazwę inwestycji, wynagrodzenie, jeżeli wykonawca jest płatnikiem VAT to kwotę netto, brutto oraz kwotę podatku VAT, natomiast osoby fizyczne podają tylko kwotę brutto. W ofercie należy umieścić dane osób które będą realizowały zamówienie z określeniem branży.  Do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwego samorządu zawodowego.

 

 

7. Termin i miejsce składania ofert.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, do dnia 10.07.2013 r. do godz. 1400 pok. nr 10 – sekretariat.

 

 

8. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem. Michał Markowski – inspektor ds. inwestycji tel.(41)2736136 w godz. 800 – 15 30,pokój Nr 5.

 

Załączniki:

 

 

- wzór umowy

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-07-08 13:07:06 - wzór umowy (232.69 kB)

Nazwa dokumentu: Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce nr ewid. 2346
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 12:57:32
Data udostępnienia informacji: 2013-07-08 12:57:32
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 13:45:04

Wersja do wydruku...

corner   corner