logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WĄCHOCK
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki

URZĄD MIASTA I GMINY WĄCHOCK

II. Określenie stanowiska urzędniczego

 Podinspektor do spraw  oświaty, kultury i promocji gminy

 Wymiar czasu pracy :  etat

III. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania

  1. Niezbędne :

 a) wykształcenie  wyższe,

 b) staż pracy -  minimum 1 rok pracy w administracji,

 c) obsługa komputera-znajomość pakietu MS Office,

 d) znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa oświatowego, prawa prasowego,

 e)umiejętność redagowania tekstów,

 f) wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy

 wykonywaniu zadań, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.

2. Wymagania dodatkowe :  

 a) operatywność, komunikatywność,

  b) umiejętność pracy w zespole.

IV. Zakres wykonywania zadań z zakresu:

1. Oświata

Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego szkoły, w tym między innymi :

a) wykonywanie zadań gminy określonych ustawą o systemie oświaty oraz zadań z zakresu sprawozdawczości oświatowej,
b)prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli,
c)prowadzenie spraw dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
d)przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń burmistrza z  zakresu oświaty
e)prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu oświaty,

2.Promocji Gminy:

a) wypracowanie strategii promocji gminy,

b) przygotowanie do realizacji druków i materiałów promocyjnych,

c) zbieranie materiałów, redagowanie tekstów,

d) współpraca z mediami lokalnymi,

e) koordynowanie organizowanych imprez na terenie Gminy,

f) dbałość o wizerunek Gminy i Urzędu.

3. Wykonywanie zadań organizacyjno-nadzorczych związanych ze sprawowaniem przez      gminę mecenatu nad działalnością kulturalną.

V. Wymagane dokumenty :

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2.List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

5. Kwestionariusz osobowy.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

7. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

8.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych (Dz. U. z 2002.nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku podinspektora.

VI.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. oświaty, kultury i promocji gminy” w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 10) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1; 27-215 Wąchock w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. do godz.11.00.

VII.  Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock (pokój nr 10) w dniu 06.02.2015r. o godz.13.00.

IX. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

X. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej http://gmina.wachock.sisco.info oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

XI. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem Tel. (041) 273-61-45.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

/-/ Jarosław Samela

Załączniki do pobrania: 2015-01-27 13:13:52 - Ogłoszenie (330.86 kB)

Nazwa dokumentu: Podinspektor do spraw oświaty, kultury i promocji gminy
Skrócony opis: BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do spraw oświaty, kultury i promocji gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-01-27 12:58:33
Data udostępnienia informacji: 2015-01-27 12:58:33
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 13:39:59

Wersja do wydruku...

corner   corner