logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Gospodarka komunalna
   minus INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus EWIDENCJA ZEZWOLEŃ
   minus Rejestr działalności regulowanej
   minus ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY WĄCHOCK
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA

O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

 

I. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąchock.

1. Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

2. Veolia Usługi dla Środowiska S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce.

3. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28A,  26-110 Skarżysko-Kamienna.

4. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce.

5. Wywóz Nieczystości Stałych  „BRATEK” Ryszard Pogorzelski, ul. Mościckiego 28, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

6. Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

7. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa.

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św.

8. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

9. .A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg.

10. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom.

11. Wojteczek Krystyna, ul. Metalowców 41, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

 

II. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Wąchock zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012 - 2018” dla Regionu 2 (w skład którego wchodzi Gmina Wąchock), wyznaczono instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do składowania odpadów - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.

III.  Osiągnięte przez gminę, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1.  Osiągnięty w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 25,15% (poziom dopuszczalny 50%).

2.  Osiągnięty w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,64% (poziom minimalny 12%).

3. Osiągnięty w 2013 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (poziom minimalny 36%).

IV.  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  1. Odpady komunalne takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, odbierane są sprzed posesji, tzw. „wystawka” 1 raz w roku - zgodnie z podanym harmonogramem.
  2. Odpady komunalne pochodzące z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie (nie zawierające odpadów niebezpiecznych) oraz odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie) można dostarczyć, do punktu zbierania zlokalizowanego w Wąchocku przy ul. Błonie 24. Punkt czynny jest w każdy poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600.
  3. Punktami zbierania przeterminowanych leków są: Ośrodek Zdrowia w Wąchocku, ul. Starachowicka 60 i Ośrodek Zdrowia w Parszowie, ul. Złotoglin 91, w których ustawione zostały ogólnodostępne pojemniki na zbiórkę tych odpadów.
  4. Punktami zbierania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych są ogólnodostępne pojemniki ustawione w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 oraz w szkołach na terenie gminy.

V.   Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Tonsmeier Wschód” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Nazwa dokumentu: INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-05-29 14:35:13
Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 14:35:13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-11 08:40:05

Wersja do wydruku...

corner   corner