logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze
ds. obrony cywilnej i spraw obronnych

 

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

Wymiar etatu: 1/2

Termin składania dokumentów: 19 lutego.2016 r.

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba która:

 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku wychowanie obronne, zarządzanie kryzysowe, administracja publiczna, studia o specjalnościach wojskowych lub inne pokrewne.
 5. Posiada co najmniej 5 - letni staż pracy w administracji lub wojskowości.
 6. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych.
 7. Zna przepisy prawa z zakresu:
 • ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o stanie klęski żywiołowej,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 1. Zna zagadnienia związane z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora ds. obrony cywilnej i spraw obronnych

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.
 2. Doświadczenie na stanowisku związanym z obronnością zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
 3. Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.
 4. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne,   w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.
 5. Umiejętność analitycznego myślenia.
 6. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (kryzysowych).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizowanie wszelkich spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich ewidencjonowanie,
 2. prowadzenie i aktualizowanie „Planu świadczeń rzeczowych”,
 3. sporządzanie dokumentacji i udział w przygotowaniu i organizowaniu zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych (Akcja Kurierska),
 4. opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentów stałego dyżuru oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
 5. planowanie i aktualizacja dokumentacji osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
 6. opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wąchock,
 7. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
 8. opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego i realizowanie zadań w nim zawartych,
 9. opracowanie i aktualizowanie Planu Obrony Cywilnej Gminy i realizowanie zadań w nim zawartych,
 10. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 11. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
 12. tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej,
 13. opracowanie informacji dotyczących realizowania zadań w zakresie obrony cywilnej,
 14. planowanie i organizowanie szkoleń obronnych, obrony cywilnej oraz z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenie,
 15. współpraca w opracowywaniu i aktualizowaniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy na czas wojny,
 16. prowadzenie prac związanych z reklamacją osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 17. przygotowywanie dokumentacji oraz sił i środków do ochrony Urzędu Gminy na czas zagrożenia i wojny,
 18. organizowanie Zapasowego Miejsca na wypadek wojny oraz dokumentów stanowiska kierownika (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza,
 19. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie spraw obronnych,
 20. przygotowywanie i udział w kontroli z zakresu zadań obronnych i obrony cywilnej w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach organizacyjnych,
 21. koordynowanie prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 22. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,
 23. przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,
 24. bieżące nadzorowanie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) będących na wyposażeniu gminy,
 25. udział w koordynowaniu akcjami ratunkowymi, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz zdarzeń o znamionach sytuacji kryzysowej,
 26. załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 27. proponowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia szefowi OC gminy zadań w zakresie obrony cywilnej zlecanych instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy,
 28. dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
 29. planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej,
 30. gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych obrony cywilnej,
 31. podejmowanie działań w zakresie popularyzacji obrony cywilnej,
 32. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 33. współdziałanie w prowadzeniu spraw związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 34. wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej,
 35. kierowanie kancelarią niejawną urzędu,
 36. popularyzacja problematyki obronnej, ochrony ludności,
 37. odpowiedzialność materialna za wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego i magazynu OC przy Urzędzie Gminy,
 38. współdziałanie z pracownikami w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną,
 39. realizowanie zadań z zakresu obrony Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezp. państwa, konfliktu militarnego i wojny,
 40. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza,
 41. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock.
 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Stanowisko administracyjno – biurowe.

2. Praca w sytuacjach stresowych, konieczności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie - dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych - (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach - potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy - potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne, w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 10. Zaświadczenie lekarskie.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty, które zawierają niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. Termin:

19 lutego 2016 r.

 1. Sposób:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku lub drogą pocztową do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 15.00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obronnych i obrony cywilnej”.

 1. Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
 1. I etap konkursu –  w dniu 22.02.016 r. godz. 11.00

Weryfikacja i formalna analiza dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów.

 1. II etap konkursu – w dniu 24.02.2016 r. godz. 11.00 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane na równi z rezygnacją z udziału w konkursie.

 1. Informacje dodatkowe:

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.  z 2014r. Dz. U. Nr 1202, ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, 1662, z 2015r. poz.1309 ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r„ poz. 1202, z 2015r. poz.1045 i 1220 ze zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest Pani Barbara Derlatka, tel. kontaktowy 41 273 61 30.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i spraw obronnych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-02-08 15:44:01
Data udostępnienia informacji: 2016-02-08 15:44:01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-23 09:30:22

Wersja do wydruku...

corner   corner