logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Skargi i wnioski
   minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Miejsce załatwienia sprawy

Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: Burmistrz Miasta i Gminy w dniach i godzinach pełnienia dyżurów oraz Sekretarz Miasta i gminy w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu nr 041-27-36-159, a także ustnie do protokołu pokój Nr 10 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@wachock.pl lub sekretarz@wachock.pl

Sposoby realizacji.

 
SKARGI WNIOSKI
Czego może dotyczyć skarga?
 
Czego może dotyczyć wniosek?
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:
 • ulepszenia organizacji
 • wzmocnienia praworządności
 • usprawnienia pracy
 • zapobiegania nadużyciom
 • ochrony własności
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności
Do kogo można wnieść skargę?
Do kogo można wystąpić z wnioskiem?
 
Skargę można składać do organu wyższego stopnia Rady Miejskiej i burmistrza.
Skargę składa się do Rady Miejskiej i Burmistrza.
Wniosek składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
W zakresie działania urzędu, organem właściwym jest Burmistrz.
W jakiej formie należy złożyć skargę?
W jakiej formie należy złożyć wniosek?
 
Skargę wnieść można ustnie bądź pisemnie.
W przypadku ustnego zgłoszenia zastrzeżeń, osoba je przyjmująca sporządza z rozmowy protokół, będący podstawą dalszego postępowania wyjaśniającego.

Złożenie skargi nie podlega opłacie skarbowej.
Wniosek wnieść można ustnie bądź pisemnie.
W przypadku ustnego zgłoszenia uwag, osoba je przyjmująca sporządza z rozmowy protokół, będący podstawą dalszego postępowania wyjaśniającego.

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.
Ile czasu ma organ na załatwienie skargi?
Ile czasu ma organ na załatwienie wniosku?
 
Skarga powinna być rozpoznana przez właściwy organ bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania.
Wniosek powinien być rozpoznany przez właściwy organ bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
W jaki sposób załatwiana jest skarga?
W jaki sposób załatwiany jest wniosek?
 
Skargę załatwia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, właściwy organ.
Organ ten może także przekazać skargę do załatwienia organowi niższego stopnia (o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących tego organu).
Skargę na pracownika przekazać można też do załatwienia jego przełożonemu.

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

Zawiadomienie powinno zawierać:
 • oznaczenie organu, od którego pochodzi
 • wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona
 • podpis osoby upoważnionej do załatwienia skargi
 • uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmownego załatwienia skargi.
Wniosek załatwia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, właściwy organ.

O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Zawiadomienie powinno zawierać:
 • oznaczenie organu, od którego pochodzi
 • wskazanie w jaki sposób wniosek został załatwiona
 • podpis osoby upoważnionej do załatwienia skargi
 • uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmownego załatwienia wniosku.

 

Wniesione przez obywateli skargi i wnioski w sprawach dotyczących zakresu zadań i działalności Burmistrza – jako kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego kierowników jednostek organizacyjnych podlegają rejestracji w centralnym rejestrze prowadzonym przez Sekretarza Miasta i Gminy.

Po dokonaniu rejestracji skargi i wnioski przekazywane są merytorycznym pracownikom realizującym zakres spraw w nich zawartych, celem rozpatrzenia i udzielenia wyjaśnień.

            Jeżeli z treści skargi bądź wniosku wynika, że Burmistrz nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, przekazuje właściwym organom niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni zawiadamiając o tym zainteresowanego.

Jeżeli natomiast organu właściwego nie można ustalić, skarga lub wniosek zostaje zwrócona wnoszącemu w terminie 7 dni z odpowiednim wyjaśnieniem.

Skargi bądź wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli dotyczą spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie zainteresowany otrzymuje zawiadomienie, w którym podaje się przyczyny zwłoki oraz wskazuje termin załatwienia sprawy.

Skargi wniesione przez posłów na sejm, senatorów i radnych we własnym imieniu albo do załatwienia w imieniu innych osób są załatwiane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wniesienia albo przekazania.

Podstawa prawna:

 

 

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego )tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozstrzygania spraw i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Nazwa dokumentu: Zgłaszanie skarg i wniosków
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Derlatka
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Derlatka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2003-08-04 13:14:00
Data udostępnienia informacji: 2003-08-04 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-15 12:20:54

Wersja do wydruku...

corner   corner