logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      minus Zarządzenie Nr 1/2006
      minus Zarządzenie Nr 2/2006
      minus Zarządzenie Nr 4/2006
      minus Zarządzenie Nr 5/2006
      minus Zarządzenie Nr 6/2006
      minus ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
      minus Zarządzenie Nr 8/2006
      minus Zarządzenie Nr 9/2006
      minus Zarządzenie Nr 10/2006
      minus Zarządzenie Nr 11/2006
      minus ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
      minus Zarządzenie Nr 13/2006
      minus Zarządzenie Nr 14/2006
      minus Zarządzenie Nr 15/2006
      minus Zarządzenie Nr 16/2005
      minus Zarządzenie Nr 17/2006
      minus Zarządzenie Nr 18/2006
      minus Zarządzenie Nr 19/2006
      minus Zarządzenie Nr 20/2006
      minus Zarządzenie Nr 21/2006
      minus Zarządzenie Nr 22/2006
      minus Zarządzenie Nr 22a/2006
      minus Zarzadzenie Nr 23/2006
      minus Zarządzenie Nr 24/2006
      minus Zarządzenie Nr 24a/2006
      minus Zarządzenie Nr 25/2006
      minus ZarządzenieNr 25a/2006
      minus Zarządzenie Nr 26/2006
      minus Zarządzenie Nr 27/2006
      minus Zarządzenie Nr 28/2006
      minus Zarządzenie Nr 29/2006
      minus Zarządzenie Nr 30/2006
      minus Zarządzenie Nr 32/2006
      minus Zarządzenie Nr 33/2006
      minus Zarządzenie Nr 34/2006
      minus Zarządzenie Nr 35/2006
      minus Zarządzenie Nr 36/2006
      minus Zarządzenie Nr 37/2006
      minus Zarządzenie Nr 39/2006
      minus Zarządzenie Nr 40/2006
      minus Zarządzenie Nr 41/2006
      minus Zarządzenie Nr 42/2006
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/2006
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr 23/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

                          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 7 ust. 3 ustawy           z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

zarządza, co następuje:

 

                   § 1.

Zarządzenie określa wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się                    o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie miasta i gminy Wąchock.

 

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1)       posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt zgodnie z przepisami ustawy z dnia                 2 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy, w tym środki transportu drogowego dopuszczone do użycia w transporcie zwierząt decyzją powiatowego lekarza weterynarii,

2)       posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, a także do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

3)       posiadać bazę zapewniającą możliwość mycia, dezynfekowania i serwisowania środków transportu i innych urządzeń, bądź umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w ww. zakresie,

4)       zatrudniać personel posiadający wymagane kwalifikacje w zakresie postępowania ze zwierzętami i transportowania zwierząt, potwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii, liczebność personelu powinna gwarantować ciągłość świadczenia usług,

5)       zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego,

6)       posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych.

 

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)     prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2)     posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością spełniającą wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657),

3)     dysponować personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje w zakresie opieki nad zwierzętami,

4)     posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

 

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać  następujące wymagania:

1)     prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk         i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2)     posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane, urządzenia i środki techniczne odpowiednie do zakresu planowanej działalności, spełniające wymagania stosownych przepisów prawa.

 

§ 5

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w §2, §3 i §4 zobowiązany jest do:

1)       przedstawienia właściwych dokumentów stwierdzających posiadanie odpowiednich urządzeń i środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia, (dokumentami tymi są w szczególności: umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu, faktury, atesty, dowody rejestracyjne pojazdów),

2)       przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych niniejszym Zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności (dokumentami tymi są w szczególności: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, umowa stałej współpracy               z weterynarzem, świadectwa kwalifikacyjne personelu oraz wszelkie posiadane decyzje          i zezwolenia),

3)       przedstawienia dokumentów stwierdzających możliwość użytkowania posiadanej nieruchomości, tj.:

a)     dokumentu stwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (wyciąg z KW, umowa najmu, dzierżawy),

b)     pozwolenia właściwego organu na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.           z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

4)       umożliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom, na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

 

                                                                § 6.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Nr 17/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Wąchock.

                                                                     § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości        w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock                          oraz w formie pisemnej na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

 

Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 23/2006
Skrócony opis: w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-05-25 14:38:04
Data udostępnienia informacji: 2006-05-25 14:38:04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-25 14:43:06

Wersja do wydruku...

corner   corner