logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EURO

NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 42 –

UL. STARACHOWICKA W WĄCHOCKU W km  drogi 261+410 do 261+790

 ( prawa strona).   

 

Wąchock, dnia 12.06.2006 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

GMINA WĄCHOCK z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock,

woj. świętokrzyskie

tel. (0-41) 27-15-043, fax (0-41) 27-15-011

NIP 664-19-85-659

REGON 291009930

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

        http://gmina.wachock.sisco.info

        umig_wachock@poczta.onet.pl

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 – ul. Starachowicka w Wąchocku w km drogi 261+410 do 261+790 ( prawa strona) zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

CPV: 45233233-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

20.08.2006 r 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  

    nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem  technicznym

   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

      2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.      Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4  Ustawy (wg wzoru).

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, określające, iż wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

3.     Aktualne zaświadczenie właściwego:

-          Naczelnika Urzędu Skarbowego

-          Oddziału ZUS

potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.   

         1 pkt 4-9 Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z 2004 r z  

         późn. zm. ) wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu     

        składania ofert.

      5.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem

       wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

      działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością   

      robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz   

     daty i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentów  potwierdzających, że roboty te  

     zostały wykonane należycie.

       Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z   

        postępowania lub odrzuceniem oferty.

 VI. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WPŁACENIA WADIUM.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena:    = 100 %

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

  

                 najkorzystniejsza oferta

x=  ----------------------------------------------------- x 100 punktów

                  badana oferta

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

 

1. Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 – ul. Starachowicka w Wąchocku w km drogi 261+410 do 261+790 ( prawa strona)" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta  i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. Nr 7 (sekretariat).

2. Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 26 czerwca 2006 r. do godz. 830.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2006 roku o godz. 900.

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a kończy dnia 26.07.2006 r.

 

IX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

 

X.  ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ  

     ELEKTRONICZNĄ I NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

 

XI. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE USTANOAWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 

      ZAKUPÓW

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Przetarg
Skrócony opis: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 42 – UL. STARACHOWICKA W WĄCHOCKU W km
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-06-12 10:17:19
Data udostępnienia informacji: 2006-06-12 10:17:19
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-12 10:24:43

Wersja do wydruku...

corner   corner