logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > październik > 2017-10-17
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 17.10.2017 r. dot. zebrania dowodów, materiałów i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Wąchock, dnia 17.10.2017 r.

Znak: BGK.6733.21.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 17.10.2017 r.

 

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) zawiadamia się, że zebrane zostały dowody, materiały i uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu sportowego – czterech hal tenisowych z zapleczem socjalno-biurowo-usługowym oraz parkingu do 20 miejsc parkingowych, na działkach nr ew. 4204, 4205/3, 4206, 4212/3, 4213, 4214, 4215, 4216, położonych przy ul. Starachowickiej w Wąchocku. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Leszka Prostaka, ul. Starachowicka 114A, 27-215 Wąchock.

            W myśl art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach administracyjnych przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock oraz poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych tut. Urzędu i w sąsiedztwie planowanej inwestycji w okresie od 17.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

            Strony postępowania mogą w ciągu 7 dnia od dnia zakończenia publikacji niniejszego ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie (pokój Nr 3) z zebranymi dokumentami oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty i materiały.

            W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy

Wąchock

Sebastian Staniszewski

Zastępca Burmistrza

 

Nazwa dokumentu: O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 17.10.2017 r. dot. zebrania dowodów, materiałów i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17 08:26:22
Data udostępnienia informacji: 2017-10-17 08:26:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-17 08:30:19

Wersja do wydruku...

corner   corner