logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > marzec > 2018-03-21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 21.03.2018

Wąchock, dnia 21.03.2018 r.

BGK.6220.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję, że po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 13.11.2017 r., znak: SE-V-4470/12/17, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11.01.2018 r., znak: WOO-II.4240.241.2017.GO.2 oraz opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie Zarząd Zlewni w Radomiu z dnia 07.03.2018 r., znak: WA.ZZŚ.4.436.10.2018.SP, wyrażających stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, w dniu 21.03.2018 r. zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock znak: BGK.6220.6.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Ustawienie mobilnej kontenerowej instalacji do produkcji emulsji drogowych”, na działce ewid. nr 5193/2 w miejscowości Wąchock, planowanego do realizacji przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. strony postępowania mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 21.03.2018 r. na stronie gmina.wachock.sisco.info oraz na tablicy ogłoszeń UMiG w Wąchocku.

Strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie, pokój nr 2 (parter) z aktami sprawy.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 21.03.2018
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21 16:05:31
Data udostępnienia informacji: 2018-03-21 16:05:31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-21 16:14:42

Wersja do wydruku...

corner   corner