logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > lipiec > 2018-07-30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 30.07.2018 r.

Wąchock 30.07.2018 r.

Znak: BGK.6733.9.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 30.07.2018 r.

 

Stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, złożony w dniu 27.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego, na działce nr ew. 1239/7 przy ul. Torowej w Wąchocku.

Zawiadamiając o powyższym organ czyni zadość wymogom przepisów prawa określonych Kodeksem postępowania administracyjnego art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

W myśl art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach administracyjnych przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock oraz przez wywieszenie na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji w okresie od 30.07.2018 r. do 13.08.2018 r.

Zainteresowane strony mogą w ciągu 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 (pok. 3) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.


Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 30.07.2018 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-30 10:45:42
Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 10:45:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 10:51:14

Wersja do wydruku...

corner   corner