logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
plus Rewitalizacja Wąchocka
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2009 > maj > 2009-05-28
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje o przystąpieniu do opracowywania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wąchock na lata 2007 – 2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Działania zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wąchock na lata 2007 – 2015, dotyczą trwałych zmian wizerunkowych i estetycznych przestrzeni miejskiej Wąchocka i obejmują obszary:
1.      Teren przed klasztorem o.o. Cystersów.
2.      Tereny wykorzystywane kiedyś rolniczo, zwane zwyczajowo „ogrodami”.
3.      Tereny wokół zbiornika i nad rzeką Kamienną.
W ramach realizacji LPR planuje się wykonanie zadań obejmujących budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (drogi, place, sieci), budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów sportoworekreacyjnych, budowę nowych obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych.
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
Z dokumentacją w powyższej sprawie (projektami dokumentów, stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach) osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Referacie Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2, parter, w godz. pracy Urzędu tj. 745 - 1545.
Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, p. nr 10, II piętro, w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. 745 - 1545 lub e-mail: sekretarz@wachock.pl , w terminie od dnia 27.05.2009 r. do dnia 01.07.2009 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Wąchock, dnia 27.05.2009 r.
 
 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-05-27 13:06:37
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27 13:06:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 13:08:49

Wersja do wydruku...

corner   corner