logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > sierpień > 2011-08-16
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock do wysokości 4.908.889,00 zł

PL-Wąchock: Usługi udzielania kredytu

2011/S 155-258219

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
Do wiadomości: Ewa Pawełczyk – Skarbnik, Beata Franczyk – Z-ca Skarbnika
27-215 Wąchock
POLSKA
Tel. +48 412736130
E-mail: sekretariat@wachock.pl
Faks +48 412736159

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://gmina.wachock.sisco.info

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1 )OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock do wysokości 4 908 889,00 PLN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock do wysokości 4 908 889,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąchock 2011 r. (zadania inwestycyjne) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30.12.2023 r.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wadium w wysokości 10 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Określone w SIWZ.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Określone w SIWZ.
III.2.3) Zdolność techniczna
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
271.10.2011
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.9.2011 - 12:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.9.2011 - 12:30

Miejsce

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Członkowie komisji przetargowej, wykonawcy.

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:10.8.2011

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Nazwa dokumentu: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock do wysokości 4.908.889,00 zł
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Pawełczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pawełczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-08-16 11:39:39
Data udostępnienia informacji: 2011-08-16 11:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 13:35:02

Wersja do wydruku...

corner   corner