logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > kwiecień > 2012-04-02
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

 

 

 

Przedmiotem przetargów są:

1. Działka nr 525 o pow. 0,2392 ha, cena wywoławcza 50.481,00 zł   brutto, wadium 9.000,00 zł,   

2. Działka Nr 1467/2 o pow. 0,1741 ha, cena wywoławcza 58.291,50 zł brutto, wadium 10.000,00 zł,

3. Działka Nr 5236/1 o pow. 0,1949 ha, cena wywoławcza 85.748,70 zł brutto, wadium 16.000,00 zł.

 

Ceny wywoławcze zawierają należny podatek VAT.

1. Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 525 o pow. 0,2392 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Wąchock przy ul. Leśnej, stanowiąca własność Gminy Wąchock, posiadająca urządzoną księgę wieczystą kw nr KI1H/00031016/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Przez działkę przebiegają: napowietrzna sieć telefoniczna, sieć i przyłącze gazowe, sieć kanalizacji sanitarnej, napowietrzna sieć elektryczna. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock stracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka znajduje się w terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i zagrodowych.

 

2. Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 1467/2 o pow. 0.1741 ha, niezabudowana, położona w Wąchocku przy ul. Św. Rocha, stanowiąca własność Gminy Wąchock, posiadająca urządzoną księgę wieczystą kw nr KI1H/00016245/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka porośnięta pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów, w kształcie prostokąta o szerokości ok. 11,00 m. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektryczna, sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i telefonizacji kablowej. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock stracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka znajduje się w terenach produkcyjno-gospodarczych.

3. Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 5236/1 o pow. 0,1949 ha, niezabudowana, położona w Wąchocku przy ulicy Radomskiej, w kształcie trapezu,   o szerokości ok. 37,0 m, stanowiąca własność Gminy Wąchock, posiadająca urządzoną księgę wieczystą kw nr KI1H/00031405/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Przez działkę przebiegają: napowietrzna sieć elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock stracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka znajduje się na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i zagrodowych.

 

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 11 MAJA 2012 ROKU  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU, UL. WIELKOWIEJSKA 1, POKÓJ Nr 8:  

- przetarg na sprzedaż działki nr 525 o godz. 900

 

 

- przetarg na sprzedaż działki nr 1467/2 o godz. 1030

- przetarg na sprzedaż działki nr 5236/1 o godz. 1200

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651  z późn. zm.) upłynął dnia 12 marca 2012 r.

W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 7 maja 2012 roku. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu.

 

W przypadku:

 

- osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 

-  podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia przetargu)  

 

- małżonków, do udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu.    

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszy postąpień.    

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.    

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.  

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.    

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (zapłata powinna nastąpić przed podpisaniem umowy). Za termin zapłaty uznaje się wpływ wymaganej należności na wskazane konto.  

 

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.    

 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.    

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszych przetargów nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia tych nieruchomości.  

Granice nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic, nabywca zleci uprawnionemu geodecie na własny koszt.   

 

 

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.     

Przystępujący do przetargów obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargach.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega sobie prawo odwołania przetargów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.).

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu – Lidia Banaszczyk, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W TUT. URZĘDZIE, ZAMIESZCZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ W PRASIE LOKALNEJ A PONADTO INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW ZOSTAŁA WYWIESZONA NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK.

  

 

 

WĄCHOCK, DNIA 02.04.2012 R.

 

Nazwa dokumentu: PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-04-02 11:22:44
Data udostępnienia informacji: 2012-04-02 11:22:44
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-02 11:55:13

Wersja do wydruku...

corner   corner