logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > maj > 2012-05-24
Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gm

Wąchock: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,389 km)
Numer ogłoszenia: 171144 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,389 km).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków (Górny ogółem 4,389 km) w specjalnościach: - drogowej - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności: Przebudowę w pasie drogowym nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów na przyległe posesje. Nawierzchnia jezdni projektowanej ulicy usytuowana zostanie od rynku do mostku na istniejącej nawierzchni z brukowca. Na mostku zostanie wymieniona nawierzchnia po uprzednim remoncie izolacji, dylatacji i poręczy. Poza mostkiem do skrzyżowania z ulicą Ceglaną przebudowana zostanie całkowicie jezdnia wraz z chodnikami i zjazdami na posesje. Od ulicy Ceglanej do końca projektowanej trasy wykonana zostanie nowa jezdnia ulicy, chodnik jednostronny oraz obustronne zjazdy do posesji. Koniec drogi przewidziano placem manewrowym do zawracania pojazdów. Na w/w odcinku trasy drogowej usytuowane zostaną dodatkowo dwie zatoki jako poszerzenie jezdni. Szerokość jezdni drogowej na całym odcinku wyniesie 5 m. Szerokość chodników i zjazdów na odcinku od rynku do mostku jest zmienna, dostosowana do istniejącej zabudowy przyległych budynków i ogrodzeń posesji. Od mostku do skrzyżowania z ulicą Ceglaną szerokość obustronnych chodników wyniesie 1,5 m, zjazdy nawiązane są do istniejących utwardzeń w przyległych bramach ogrodzeń i budynków. Od skrzyżowania z ulicą Ceglaną do końca trasy drogowej szerokość jednostronnego chodnika wyniesie 1,5 m, zjazdy nawiązane są do bram posesji, a w przypadku działek niezabudowanych sięgają do głębokości 4 m od krawędzi jezdni. Na opisanej trasie występują dwie zatoki poszerzenia jezdni o długości 25 m z odkosami 1:2 szerokości 2 m. Koniec trasy drogowej tworzy plac manewrowy o wymiarach 12,5x12,5 m i promieniu wyokrąglającym 7 m. W pasie projektowanej ulicy usytuowany zostanie kanał deszczowy PCV dn 400 i 315 mm o łącznej długości 675 m z przykanalikami przyłączeniowymi, 23 sztuk wpustów ulicznych, dwóch krat ściekowych z przyłączem zlokalizowanych w pasie pełnej szerokości drogi. Na kanale usytuowane zostanie 16 studni rewizyjnych i połączeniowych. Całkowita długość drogi objętej budową i przebudową wynosi 860 mb. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego i stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ww. dokumenty są podstawą do obliczenia ceny ofertowej. Nadzór inwestorski obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z póź.zm.). Szczegółowe obowiązki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem roboty budowlanej polegającej na: a) budowie, przebudowie drogi o wartości brutto min.1.000.000,00 zł b) budowie sieci kanalizacyjnej o wartości brutto min. 300.000,00 zł. Ww elementy składowe tego warunku zostaną uznane za spełnione, jeżeli były realizowane w jednym kontrakcie, jak również w osobnych kontraktach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że osoby, które mogą pełnić funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń w następujących specjalnościach: a) drogowej b) instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające, że nadzór inwestorski pełniony był należycie, dokumenty stwierdzające, że osoby, któe będą pełnić nadzór inwestorski posiadają wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenia tych osób potwierdzające ich członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego jak również decyzję o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania: 2012-05-24 14:50:25 - Projekt Budowlany (20.00 MB)

Nazwa dokumentu: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gm
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kiwak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kiwak
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-05-24 14:18:25
Data udostępnienia informacji: 2012-05-24 14:18:25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-24 14:55:13

Wersja do wydruku...

corner   corner