logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > sierpień > 2012-08-20
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych towarzyszących realizacji robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości W

Wąchock: Pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych towarzyszących realizacji robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Numer ogłoszenia: 306728 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248600 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych towarzyszących realizacji robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych towarzyszących realizacji robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I, zgodnie z Programem badań archeologicznych z dnia 17.02.2012 r. - stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, zaakceptowanym przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach pismem z dnia 27.02.2012 r. znak: IA.5161.23.2012, tj.: I. Wszelkie prace ziemne przy realizacji inwestycji na ulicy Kościelnej należy objąć ścisłym nadzorem archeologicznym, jak również nadzorem należy objąć obszar przylegający do ulicy Błonie. II. Badania archeologiczne w formie sondaży archeologicznych: - Założenia badawcze - ul. Kościelna: wyjaśnić funkcję i chronologię konstrukcji drewnianej zarejestrowanej w trakcie nadzorów budowy kanalizacji w 2000 roku, na wysokości szkoły: założyć wykop badawczy o wymiarach 10 x 2 m w osi ulicy, obok wykopu pod kanalizację. Warstwę kulturową zarejestrowaną na głębokości -1.5 m od współczesnego poziomu ulicy. Potencjalna kubatura eksploracji: 20 m2 x 1.5 m (głębokość) = 30 m3. - Zadokumentować stratygrafię nawarstwień kulturowych na wysokości ogrodzenia założenia opactwa cysterskiego (po jego stronie zachodniej): założyć serię sondaży badawczych po obu stronach ulicy o wymiarach 3 x 2 m. Potencjalna kubatura eksploracji: 4 wykopy x 6 m2 (3x2m) x 1.5 m (- 1.5 głębokość) = 36 m3. - Należy zwrócić szczególną uwagę przy odkorytowaniu obszaru z potencjalną lokalizacją XVII-wiecznej bramy tzw. bramy Gedeona - na wysokości budynku apteki. W przypadku odkrycia murowanych jej reliktów należy przeprowadzić badania archeologiczno-architektoniczne umożliwiające jej lokalizację. Badania należy przeprowadzić po odkorytowaniu nawierzchni ulicy, a przed ułożeniem podbudowy nowej nawierzchni. Dokładna lokalizacja wykopów badawczych wymuszona będzie zainwentaryzowaną siecią infrastrukturą podziemną (mediów). Badania archeologiczne należy prowadzić zgodnie z metodyką ratowniczych badań archeologicznych oraz metodyką badań archeologiczno-architektonicznych. Zgodnie z zawartą umową, wykonawca robót budowlanych udostępni, w celu wykonywania prac archeologicznych, posiadane maszyny lub urządzenia na terenie budowy, w szczególności w celu wykonania wykopów i sondaży badawczych w ul. Kościelnej. Ponadto wykonawca robót budowlanych zapewni likwidację ww. wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, zezwalającej na prowadzenie prac archeologicznych, w ramach niniejszego zamówienia. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Śródmieście osady Wąchock, jako zabytkowe założenie urbanistyczne z fragmentami sięgającymi XV w., zostało wpisane do rejestru zabytków, pod nr 342, prace ziemne związane z przedmiotową inwestycją prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru, zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres robót budowlanych obejmuje rewitalizację obszaru o pow. 3,90 ha w tym przebudowę dróg długości 0,575 km, w szczególności: 1. Przebudowę ul. Kościelnej na długości około 390 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wymiana nawierzchni ciągów pieszych i jezdni oraz przyległych placów (ulica z kostki granitowej, chodniki i plac z płyt kamiennych w połączeniu z kostką granitową), budowa parkingu (kostka ażurowa), wykonanie: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne i ekspozycyjne) oraz nasadzenia zieleni (uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz zieleń dekoracyjna i pnącza na istniejącym murze), wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową, wymiana przyległego do ulicy ogrodzenia szkolnego, przestawienie Pomnika ku czci poległych pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego na plac przy budynku MGOK, remont elewacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z robotami towarzyszącymi. Nawierzchnia brukowa tzw. kocie łby w ul. Kościelnej za budynkiem bramnym, do zachowania - przełożenie bruku oraz wzmocnienie podłoża. 2. Zagospodarowanie poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budowa ścieżek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni żeliwnymi płytkami z wąchockimi humorami, zakończonej przeniesionym pomnikiem Sołtysa Wąchocka, wykonanie oświetlenia, budowa stacji trafo i parkingu, budowa budynku szaletu miejskiego, który będzie również spełniał rolę punktu informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów, wykonanie elementów małej architektury, montaż ławek i koszy oraz nasadzenia zieleni ozdobnej i parkowej, wymiana nawierzchni odcinka ul. Błonie na długości około 185 mb, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową. 3. Zagospodarowanie terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe: budowa kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem (zaprojektowano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. płyty 62,0 m x 30,0 m i 32,10 m x 19,20 m, które wyposażone będą w bramki, kosze do gry, uniwersalne słupki, posiadać będą piłkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone będą systemowym ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.), elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowa placu dla deskorolek (skateparku) (teren wydzielony murkiem oporowym betonowym, żelbetowym gr. 25 cm, wysokości ok. 3 m, składający się z dwóch części; w jednej znajdzie się zagłębienie w formie żelbetowej wanny o dwupoziomowej powierzchni, gr. 20 cm, w drugiej, niższej, na betonowej nawierzchni zamontowane będą systemowe urządzenia do jazdy i wykonywania ewolucji na deskorolkach i rolkach, beton szlifowany; nawierzchnia urządzeń w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, całość wykonana z płyty metalowej, podłoża jezdne bez śrub.), budowa ścieżek spacerowych, placu zabaw tematycznych (tematyczny placyk do gier i zabaw wyposażony w betonowe: stoły do ping-ponga oraz piłkarzyki, szachownicę i grę w klasę o naw. gumowej oraz bitumiczny placyk rysunkowy), parkingów, wykonanie oświetlenia, wykonanie i wyposażenie placu zabaw (w wydzielonej strefie, wyposażenie placu stanowić będą m.in.: piramida wspinaczkowa, piaskownica, karuzela, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, skała wspinaczkowa, dwie huśtawki, plac będzie ogrodzony), nasadzenia zieleni, remont elewacji budynku gminnego (poczta i policja) z robotami towarzyszącymi. Uzupełnieniem kompleksu będą elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, remont dwóch istniejących kładek i budowa nowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.14-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Archeologiczna ABAKUS Michał Beda, ul. Orla 14/23, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115554,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38926,00

  • Oferta z najniższą ceną: 38926,00 / Oferta z najwyższą ceną: 149297,40

  • Waluta: PLN.

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych towarzyszących realizacji robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości W
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-08-20 16:02:19
Data udostępnienia informacji: 2012-08-20 16:02:19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-20 16:04:10

Wersja do wydruku...

corner   corner