logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > wrzesień > 2009-09-04
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK - ETAP I

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. 
REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK - ETAP I

Numer ogłoszenia w BZP: 305298 - 2009; data zamieszczenia: 04.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.                                                                             Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I - na podstawie Koncepcji zagospodarowania ulic Kościelnej i Błonie oraz otoczenia zbiornika wodnego na rzece Kamiennej w Wąchocku oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, z podziałem na: 3.2.1. projekt budowlany obejmujący cały zakres robót - przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. 3,90 ha, w tym przebudowa dróg gminnych długości 0,575 km; 3.2.2. projekt wykonawczy z podziałem na części : a) cz. 1 Przebudowa ul. Kościelnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, b) cz. 2 Zagospodarowanie poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, c) cz. 3 Zagospodarowanie terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe. 3.2.3. Wykonawca uzyska na rzecz zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia, warunki przyłączeniowe dla przebudowywanej i nowej infrastruktury technicznej oraz sporządzi wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz załącznikami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 3.2.4. Wykonawca uzyska na rzecz zamawiającego niezbędne uzgodnienia i opinie oraz złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz załącznikami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 3.2.5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące opracowania: mapę do celów projektowych, szczegółowy projekt zagospodarowania terenu w skali minimum 1:500, projekt drogowy, projekt organizacji ruchu, projekt kanalizacji deszczowej, projekt elementów małej architektury, projekt architektoniczny i konstrukcyjny (budowa kompleksu boisk, budowa rampy dla deskorolek, przebudowa budynku gospodarczego na sanitarno-szatniowy, budowa szaletu publicznego - wraz z niezbędną infrastrukturą), projekt przebudowy instalacji elektrycznej napowietrznej na kablową, projekt przebudowy linii telefonicznych napowietrznych na kablowe, projekt iluminacji obiektów małej architektury, projekt oświetlenia ulicznego i terenów rekreacyjno-sportowych, projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem), projekt nawierzchni ulic, placów, ścieżek, alejek (kolorystyka i aranżacja), inwentaryzację i gospodarkę istniejącą zielenią oraz projekt zieleni, inne dokumentacje i opracowania branżowe jeżeli okażą się niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i zezwoleniami (np. dokumentacja geotechniczna, operat wodno-prawny), przedmiary robót dla wszystkich branż, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:                  Zakończenie: 28.02.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł.) w terminie do dnia 15.09.2009 r. do godz. 09:45 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego). Ponadto wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Pzp
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 2.1. doświadczenie zawodowe Wymagane jest wykazanie wykonania usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej: - 1 dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i urządzeniem zieleni przyulicznej oraz - 1 dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą (tj. oświetlenie, ogrodzenie), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty i miejsca jej wykonania - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie. 2.2. potencjał kadrowy 1. Wymagane jest wskazanie do wykonania zamówienia osób należących do izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branżach odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w specjalności: - drogowej, - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji w branżach: sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. 2.3. Wymagane jest również wskazanie architekta krajobrazu, posiadającego przygotowanie zawodowe poświadczone kopią dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia instytucji szkoleniowej. Do wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych; kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia instytucji szkoleniowej architekta krajobrazu oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku nie dysponowania wymaganym potencjałem kadrowym Wykonawca załączy do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty wymienione w pkt. 1.2. i 1.3. muszą być złożone przez każdego wykonawcę. 1.4. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca w celu realizacji zamówienia - wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wykazane w załączniku nr 3 wymaganych uprawnień i zaświadczeń. 1.6. Wykaz wykonania usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej: - 1 dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i urządzeniem zieleni przyulicznej oraz - 1 dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą (tj. oświetlenie, ogrodzenie), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 1.7. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych w załączniku nr 4 dokumentacji projektowych. 1.8. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 2. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego: 2.1. Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2.2. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 2.3. Potwierdzenie wniesienia wadium. a) Oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. b) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu (wyciąg z rachunku, potwierdzenie dokonania przelewu) lub dokumentu polecenia przelewu. 3. Oferta wspólna (konsorcjum, spółka cywilna) 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 3.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 3.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 3.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 3.3. Stosowne odpisy (dla wszystkich wykonawców) z rejestru lub ewidencji (część V SIWZ) muszą zostać dołączone do oferty; 3.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno); 3.5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 3.6. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika; 3.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 3.8. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock parter, pokój nr 2, tel. 041 2736132.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, II piętro, pokój nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Wąchock podpisała Pre-umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-09-04 11:29:48 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamuwienia (268.00 kB)
2009-09-04 11:33:35 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2.41 MB)

Nazwa dokumentu: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK - ETAP I
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-04 11:26:02
Data udostępnienia informacji: 2009-09-04 11:26:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 11:42:44

Wersja do wydruku...

corner   corner