logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > czerwiec > 2013-06-12
Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2013 r.

Wąchock, dnia 12.06.2013 r.


BGK.7031.3.2013


ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia: „Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2013 r.”

 

 

1. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.


2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres ww. usług będzie obejmował pakowanie i załadunek zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych, oczyszczenie terenu z odpadów azbestowych, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku (zgodnie z zasadą bliskości, tj. na składowisku odpadów w m. Dobrów gm. Tuczępy), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in. przepisów bhp oraz przepisów dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Szacunkowa ilość odpadów do usunięcia i unieszkodliwienia wynosi ok. 4000 m2 (tj. 44 Mg, przy założeniu, że waga 1 m2 płyty wynosi 11 kg). Ilość odpadów może ulec zmianie z uwagi na szacunkowy sposób określania ilości odpadów przez mieszkańców oraz ilość wniosków złożonych przez mieszkańców. Łączna wartość usług wykonanych w ramach niniejszego zamówienia nie przekroczy kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie Gminy Wąchock na 2013 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.


4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości z których usuwane będą odpady w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania prac z posiadaczami nieruchomości wskazanymi w wykazie. Termin zakończenia realizacji usług: do dnia 30.10.2013 r.


5. Rozliczenie usług nastąpi w oparciu o ilość odebranych odpadów w m2, oraz stawkę jednostkową za 1 m2, podaną w ofercie Wykonawcy.


6. Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 m2 odebranych odpadów (w tym określenie stawki i kwoty podatku VAT).


7. Do oferty należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia Wykonawcy dot. wytwarzania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.


8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, lub faksem na nr 41 27 36 159, w terminie do dnia 20.06.2013 r. godz. 1400. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


9. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Gębura tel. (041) 27-36-132.
 

Załączniki do pobrania: 2013-06-12 14:33:04 - Zapytanie ofertowe (150.09 kB)
2013-06-12 14:37:02 - Wzór oferty (35.91 kB)
2013-06-12 14:38:39 - Wzór umowy (38.30 kB)

Nazwa dokumentu: Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2013 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12 14:26:17
Data udostępnienia informacji: 2013-06-12 14:26:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 14:38:59

Wersja do wydruku...

corner   corner