logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > lipiec > 2013-07-15
Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro - wykonanie udrożnienia koryta cieku wodnego na długości 90 mb oraz przepustu rurowego na ul. Nadrzecznej w Wąchocku

Wąchock, dnia 15.07.2013 r.

OGŁOSZENIE o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 Euro
GMINA WĄCHOCK


Zaprasza do składania ofert na wykonanie udrożnienia koryta cieku wodnego na długości 90 mb oraz przepustu rurowego na ul. Nadrzecznej w Wąchocku.


I. Zamawiający Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie udrożnienia koryta cieku wodnego o nr. ewid. 2254/1 w Wąchocku, na odcinku od przepustu w ul. Nadrzecznej, wzdłuż działki o nr ewid. 2255 na długości 90 mb oraz przepustu rurowego.
III. Zakres robót:
1. Wykoszenie skarp cieku z roślinności zielonej na długości 90 mb.
2. Wygrabienie i wywozu wykoszonej roślinności.
3. Oczyszczenia z namułu przepustu rurowego.
4. Frezowanie pnia.
5. Mechanicznego usunięcia zamulisk z dna rzeki warstwą do 0,3 m z rozplantowaniem wydobytego urobku (około 54 m2) na długości 90 mb.
IV. Sposób wykonywania prac:
1. Prace należy prowadzić w porze dziennej.
2. Ze względu na rodzaj, charakter i lokalizację przedsięwzięcia prace należy prowadzić w najmniejszym możliwym zakresie przy jak najmniejszej zajętości terenu.
3. Roboty wykonywać przy niskich stanach wody oraz w możliwie najkrótszym czasie.
4. Podczas wykonywania prac prowadzić obserwacje pod kątem występowania gatunków chronionych.
5. W przypadku zauważenia okazów gatunków chronionych należy odstąpić od wykonywania prac w miejscu ich występowania.
6. Potrzebny do wykonania prac sprzęt i dojazd maszyn niezbędnych do przeprowadzenia prac należy zorganizować w taki sposób, aby czynności te nie wpływały znacząco negatywnie na sąsiadujące z korytem rzeki tereny.
7. Do prowadzenia prac należy używać sprzętu i maszyn sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania.
8. Wykonawca będzie dysponował odpowiednią ilością sorbentu na wypadek nieprzewidzianego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn tak, aby nie dopuścić do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska. W razie ewentualnego użycia sorbentu zanieczyszczenia usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować pozostawiając to w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.
V. W trakcie wykonywania prac wykonawca robót zapewni nadzór przyrodniczy.
VI. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15.08.2013 r. do dnia 15.10.2013 r.
VII. W ofercie należy umieścić cenę brutto w złotych za wykonanie całości zamówienia. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadanych środkach technicznych gwarantujących wykonanie prac zgodnie z wymaganiami.
VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock do dnia 26.07.2013 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić napis: WYKONANIE UDROŻNIENIA KORYTA CIEKU WODNEGO PRZY UL. NADRZECZNEJ W WĄCHOCKU.
IX. Gmina Wąchock skontaktuje się z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą, kompletną ofertę cenową, posiadającego środki techniczne oraz kwalifikacje zapewniające realizację przedmiotu zamówienia.
X. Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia będą określone w przedmiotowej umowie zawartej pomiędzy Gminą Wąchock a wybranym oferentem.
XI. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Wojciech Nagłowski – Podinspektor ds. Realizacji inwestycji, pok. nr 3, tel. 041 273 61 33 w godz. 08:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.

 

Nazwa dokumentu: Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro - wykonanie udrożnienia koryta cieku wodnego na długości 90 mb oraz przepustu rurowego na ul. Nadrzecznej w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-07-15 09:59:53
Data udostępnienia informacji: 2013-07-15 09:59:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-15 10:02:37

Wersja do wydruku...

corner   corner