logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > październik > 2013-10-02
Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę stanowisk przeznaczonych do prowadzenia handlu zniczami i kwiatami, znajdujących się przy cmentarzu w Wąchocku ulica Św. Rocha, stanowiących częś

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

 

na dzierżawę stanowisk przeznaczonych do prowadzenia handlu zniczami i kwiatami, znajdujących się przy cmentarzu w Wąchocku ulica Św. Rocha, stanowiących część działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1998/2

będącej własnością Gminy Wąchock,

posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr KI1H/00040515/8,

 

na okres do dnia 18 października 2013 roku do dnia 17 listopada 2013 roku.

 

Przedmiotem przetargu są następujące stanowiska:

1) stanowisko Nr 9 o pow. 50 m² stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 260,00 zł+23% podatku VAT.

Kwota wadium w wysokości100,00 zł.

2) stanowisko Nr 10 o pow. 50 m² stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 260,00 zł+23% podatku VAT.

Kwota wadium w wysokości 100,00 zł.

Oznaczenie stanowisk handlowych oraz ich położenie, zaznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić  w terminie do dnia 10 października 2013 roku w kasie tut. Urzędu (do godz. 13.30) lub w formie przelewu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu oraz wskazywać numer stanowiska, którego wpłata dotyczy.

Uwaga: Datą dokonania wpłaty wadium jest data wpływu środków na podany wyżej rachunek bankowy.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę” należy składać w terminie do dnia 11 października 2013 roku do godz. 15.45 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10. Liczy się data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w przetargu.

 

Pisemna oferta powinna zawierać (wzór załącznik Nr 2):

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia oferty
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • oferowaną stawkę czynszu za okres dzierżawy
  • dowód wniesienia wadium (kopia)
  • numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.

 

W przypadku wydzierżawienia dwóch stanowisk, Oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Uczestnikom przetargu, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany w ofercie.

Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Wąchock w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od dokonania wpłaty czynszu dzierżawnego w terminie do zawarcia umowy (przed jej podpisaniem) lub w przypadku odstąpienia od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest dokonanie pełnej wpłaty czynszu dzierżawnego podanego w ofercie.

 

Oferty zostaną otwarte przez Komisję Przetargową w dniu 14 października 2013 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2.

 

Umowy dzierżawy na poszczególne stanowiska handlowe, zostaną zawarte z osobami, które spełnią warunki określone w niniejszym ogłoszeniu oraz zaoferują najwyższe ceny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach dzierżawy udziela pracownik tut. Urzędu - Lidia Banaszczyk pokój Nr 2 tel. (041) 27-36-132.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info.

 

Wąchock, dnia 01.10.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Nazwa dokumentu: Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę stanowisk przeznaczonych do prowadzenia handlu zniczami i kwiatami, znajdujących się przy cmentarzu w Wąchocku ulica Św. Rocha, stanowiących częś
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-02 09:10:37
Data udostępnienia informacji: 2013-10-02 09:10:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-02 09:12:45

Wersja do wydruku...

corner   corner