logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > październik > 2013-10-22
Wykonanie remontu placu Ponurego w Wąchocku - Ogłoszenie o zamówieniu do 14 000 EURO

Wąchock 21.10.2013 r.

BGK.7021.2.75.2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu
do  14 000 EURO na wykonanie remontu placu Ponurego w Wąchocku.

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu placu Ponurego w Wąchocku obejmującego niżej wymienione prace:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (frezowanie)

- wyrównanie sfrezowanej nawierzchni mieszanka mineralno bitumiczną 75 kg/m2 na powierzchni ok. 300 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z mieszanek mineralno bitumicznych

- wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową – malowanie mechaniczne.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót
(załącznik nr 1).

 

Warunki złożenia oferty.

Ceną ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiaru robót w tym również koszty, których w przedmiarze robót nie ujęto w odrębnych pozycjach – Wykonawca powinien ująć je w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarze robót.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót (załącznik nr 1) metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), następnie mnożąc ceny jednostkowe przez liczby jednostek miar określi wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót.
Cena oferty powinna być obliczona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych pozycji kosztorysu i doliczony podatek VAT.
Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
Materiał pozyskany z frezowania nawierzchni jest własnością Inwestora. Wykonawca obowiązany jest przewieźć w/w materiał wbudować i zawałować w miejscu wskazanym przez Inwestora. Odległość miejsca wbudowania od prowadzonych robót do 5 km.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót obowiązany jest udokumentować istniejące oznakowanie poziome, które po wykonaniu warstwy ścieralnej należy odtworzyć.

Koszty robót określonych w punktach 7 i 8 należy ująć w cenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2013 r. do godz. 1300 do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,
27-215 Wąchock (sekretariat).

Gmina Wąchock wybierze najkorzystniejszą z ofert, które wpłyną w określonym terminie.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

O wyborze pisemnie poinformowany zostanie tylko oferent, którego oferta zostanie wybrana. Pozostali oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 28.11.2013 r.

Za termin wykonania robót przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót wraz z załączeniem niezbędnych dokumentów odbiorowych.

 

Zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Wykonanie remontu placu Ponurego w Wąchocku - Ogłoszenie o zamówieniu do 14 000 EURO
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-22 11:50:06
Data udostępnienia informacji: 2013-10-22 11:50:06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-22 11:52:57

Wersja do wydruku...

corner   corner