logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2014 > kwiecień > 2014-04-15
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu w m. Wąchock na dz. ewid. nr 2239/1, 4816/16 i 4

Wąchock, dnia 14.04.2014 r.

BGK.042.1.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro p.n.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu w m. Wąchock na dz. ewid. nr 2239/1, 4816/16 i 4816/17 oraz monitoringu terenu objętego projektem p.n.: Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”.

I. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie jest rozszerzeniem projektu p.n.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Oś priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

2. Zakres usługi obejmuje wykonanie następującej dokumentacji i czynności:

Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do opracowania projektu, na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania map do celów projektowych.
Opracowanie projektu budowlanego w branżach architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne – zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia.
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszenia robót budowlanych, umożliwiających realizację przedmiotowego zamówienia.
Pełnienie nadzoru autorskiego.

 

3. Zakres rzeczowy robót do uwzględnienia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem oraz przełożeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Ciągi komunikacyjne łączące parking z boiskiem do gry w tenisa, boiskami wielofunkcyjnymi oraz budynkiem szatniowym.
Rozbiórka budynku parterowego o pow. zabudowy 175,0 m2.
Przedłużenie oraz przykrycie betonowego kanału ø 800 o długości ok. 80,0 m, stanowiącego element kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do rzeki Kamiennej.
Monitoring całego terenu objętego projektem p.n.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” o pow. 3,9 ha, tj.: ulica Kościelna, teren poprzemysłowy przyległy do ulicy Błonie, teren rekreacyjno-sportowy przyległy do odbudowanego zbiornika wodnego – mapa terenu objętego projektem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Uzupełnienie rewitalizowanego obszaru o elementy małej architektury, tj.: słupki, łańcuchy, stojaki rowerowe, makietę rewitalizowanego obszaru, elementy siłowni zewnętrznej, trybuny dwurzędowe przy boiskach sportowych.

 

4. W ramach zamówienia należy wykonać:

Projekt budowlany dla wszystkich branż niezbędnych do realizacji zamówienia.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót.
Kosztorys inwestorski.

 

III. Wymagania Zamawiającego:

1.  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach – zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia.

3. Termin związania ofertą – 30 dni.

4. Termin wykonania dokumentacji – nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

5. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %.

6.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.  Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

 

V. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 29.04.2014 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu w m. Wąchock na dz. ewid. nr 2239/1, 4816/16 i 4816/17 oraz monitoringu terenu objętego projektem p.n.: Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I. – Nie otwierać do dnia 29.04.2014 r. do godz. 1015”.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 29.04.2014 r. o godz. 1015, w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 10.

 

VI. Osoby do kontaktu w powyższej sprawie ze strony Zamawiającego:

1. Jacek Lankof – Kierownik Referatu BGK, tel. (41) 27 36 134.

2. Anna Gębura – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. (41) 27 36 132.

Załączniki do pobrania: 2014-04-15 15:03:10 - Zapytanie ofertowe (355.31 kB)
2014-04-15 15:05:11 - Załącznik Nr 1- Formularz cenowo-ofertowy (0.00 B)
2014-04-15 15:10:38 - Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (93.87 kB)
2014-04-15 15:12:07 - Załącznik Nr 3 - Mapa (10.10 MB)

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu w m. Wąchock na dz. ewid. nr 2239/1, 4816/16 i 4
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-04-15 12:56:00
Data udostępnienia informacji: 2014-04-15 14:49:58
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 15:13:36

Wersja do wydruku...

corner   corner