logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2014 > październik > 2014-10-17
Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I

Wąchock: Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Numer ogłoszenia: 346738 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa przyłącza gazowego, przykrycie kanału kanalizacji deszczowej, rozbiórka budynku, wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, elementów małej architektury na terenie objętym projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I, w m. Wąchock na terenie działek o nr ewid. 2239/1, 4816/16, 4816/17, 4860/1. 1. Budowa boiska do tenisa ziemnego 1.1 Boisko Wymiary zewnętrzne 36,27 x18,27 m; powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 662,65 m²; konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia poliuretanowa EPDM - gr. 1,3 cm, elastyczna podbudowa dynamiczna conipur ET gr. 3,5 cm, podbudowa z kruszywa. 1.2 Drenaż odsączający Rury drenarskie fi 80 o łącznej długości 130,2mb, rura PCV odprowadzająca fi120 długości 41,0 m, geowłóknina igłowana - 230 m², skrzynki rozsączające 6 kpl 1.3 Odwodnienie liniowe Odwodnienie liniowe szerokości 100 mm ze spadkiem wewnętrznym długości 29 mb 1.4 Chodniki i opaska boiska Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce pow. 379,5 m2; obrzeże betonowe dł. 332,5 mb na ławie betonowej 1.5 Ogrodzenie boiska Ogrodzenie wysokości 4 m i długości 112,4 mb z siatki o oczkach 35x35mm z drutu powlekanego termoplastycznym i mrozoodpornym tworzywem PCV rozpięta na 35 słupkach o średnicy 76x2,5 mm i długości 5,4 m (wraz z gł. posadowienia) oraz na 14 słupkach o średnicy 101x2,5 mm i długości 6,4 m; piłkochwyty z siatki polipropylenowej o gr. 5mm, wysokość piłkochwytów 5 m, pow. 75 m² x 2 =150m²; ogrodzenie wyposażone w furtkę dla komunikacji osobowej o wymiarach 1,2x2,0m. 1.6 Wyposażenie Elementy małej architektury: 3 ławki i 2 stoły obsadzenie w nawierzchni kortu, 2 tuleje aluminiowe z deklami zabezpieczającymi do słupków napinających siatkę do gry, siatka do gry z obciążnikiem środkowym służącym do obniżenia wysokości siatki. 1.7 Oświetlenie Oświetlenie kortu i alejki - kabel YAKY 4x16 mm2 - 170 mb, słupy oświetleniowe, h=8 m, oprawy LED 240W - 6 kpl., oprawy parkowe odlew alum., h=5 m, oprawy wandaloodporne, wysięgniki dwuramienne - 2 kpl.; przełożenie kabla - 70 mb. 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna z rur PVC fi160mm - 55,5 mb; studzienki kanalizacyjne średnicy 1200 mm 3szt.; 1 studzienka do regulacji wysokości. 3. Przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia Przyłącze gazowe z rur PE 100 fi 25 typoszeregu SDR 11 - 50,4 m. 4. Przykrycie kanału kanalizacji deszczowej rurą fi 800 4.1 Roboty rozbiórkowe Ścianka czołowa zakończenia kanału krytego 1szt. grubości 30cm, płyty betonowe kanału otwartego na długości 69,5 mb o powierzchni 214,5 m² 4.2 Kanał deszczowy Studzienki kanalizacyjne fi1500 - 2 szt.; rury kanalizacji wibroprasowane fi800 - 70 mb na podsypce cementowo-piaskowej , izolacja elementów betonowych masą bitumiczno -kauczukową - pow. 232 m²; ściana czołowa kanału 300x215x30 cm betonowa o objętości 1,93 m

Załączniki do pobrania: 2014-10-17 13:47:26 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (212.08 kB)
2014-10-17 14:17:44 - Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (88.50 kB)
2014-10-17 14:18:58 - Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp (80.91 kB)
2014-10-17 14:23:34 - Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (80.81 kB)
2014-10-17 14:24:20 - Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych (84.47 kB)
2014-10-17 14:25:18 - Załącznik Nr 5 - Wykaz osób (83.73 kB)
2014-10-17 14:26:59 - Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadania wymaganych uprawnień (79.52 kB)
2014-10-17 14:28:09 - Załącznik Nr 7 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom (80.15 kB)
2014-10-17 14:28:52 - Załącznik Nr 8 - Wzór zobowiązania innych podmiotów (80.41 kB)
2014-10-17 14:29:38 - Załącznik Nr 9 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (88.51 kB)
2014-10-17 14:30:17 - Załącznik Nr 10 - Wykaz zamienników (77.87 kB)
2014-10-17 14:40:57 - Załącznik Nr 11 - Wzór umowy (172.43 kB)
2014-10-17 14:47:29 - Załącznik Nr 12 - Projekt budowlany (41.29 MB)
2014-10-17 14:56:59 - Załącznik Nr 13 - Projekt wykonawczy (54.31 MB)
2014-10-17 14:59:20 - Załącznik Nr 14 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (1.23 MB)
2014-10-17 15:00:13 - Załącznik Nr 15 - Przedmiary robót (2.01 MB)
2014-10-17 15:02:45 - Załącznik Nr 16 - Uzgodnienia i warunki (9.22 MB)
2014-10-23 13:28:46 - Załączniki od Nr 1 do Nr 11 - wersja Word (271.33 kB)
2014-10-27 12:54:50 - Wyjaśnienie treści SIWZ (33.91 kB)
2014-10-27 12:55:35 - załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ (357.81 kB)
2014-11-25 11:10:55 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (605.15 kB)

Nazwa dokumentu: Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 13:41:12
Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 13:41:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-25 11:11:09

Wersja do wydruku...

corner   corner