logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > październik > 2009-10-28
KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD WYKONANIEM ZADANIA O NAZWIE „BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK GM. WĄCHOCK WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM JEJ OTOCZENIA

 

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PN. KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD WYKONANIEM ZADANIA O NAZWIE „BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK GM. WĄCHOCK WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM JEJ OTOCZENIA”

Numer ogłoszenia: 376092 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia, Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:
1. Kompleksowe wykonanie obiektu hali z zapleczem wraz instalacjami sanitarnymi: c.o., wod.-kan., wentylacji mechanicznej, instalacjami elektrycznymi oraz kotłownią gazową. Podstawowe parametry hali: - wymiary zewnętrzne 57,4 m x 24,6 m, i wysokość max. 10,5 m - powierzchnia zabudowy - 1413,04 m2 - powierzchnia użytkowa - 1850,00 m2 - kubatura - 11000,00 m3
2. Wykonanie niezbędnych przyłączy sieci wod.-kan. oraz przebudowa linii kablowych SN,
3. Zagospodarowanie terenu obejmujące: drogę pożarową, chodnik, place, boisko do koszykówki o wym. 15 m x 28 m, fragment ogrodzenia, elementy małej architektury oraz zieleń,
4. Wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy, w wykonaniu profesjonalnym, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty.
Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które są dostępne            w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego i stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ww. dokumenty są podstawą do obliczenia ceny ofertowej.
Nadzór inwestorski obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.). Szczegółowe obowiązki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.8) Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, którzy są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową obiektu kubaturowego w zakresie budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego, oświatowego, hal widowiskowo-sportowych, a także budownictwa obejmującego jednocześnie kilka ww. funkcji, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje). Wskazane w wykazie (rozdział IX punkt 7) osoby powinny przedstawić doświadczenie w prowadzeniu nadzoru przy wykonywaniu jednego z ww. obiektów na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego wg wymaganych branż tj. budowlanej, elektrycznej i sanitarnej (wzór załączony do specyfikacji),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty.  Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na podstawie   art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania..
III.2.2 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego               z nich), wzór załączony do specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); Potwierdzenie za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).                    
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, oraz aktualne zaświadczenia tych osób potwierdzające ich członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, wzór wykazu załączony do specyfikacji.
8. Wykaz należycie wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową obiektu kubaturowego w zakresie budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego, oświatowego, hal widowiskowo-sportowych, a także budownictwa obejmującego jednocześnie kilka ww. funkcji, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje). Wskazane w wykazie - punkt 7 osoby powinny przedstawić doświadczenie w prowadzeniu nadzoru przy wykonywaniu jednego z ww. obiektów na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego wg wymaganych branż tj. budowlanej, elektrycznej i sanitarnej (wzór załączony do specyfikacji),
9. Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez Wykonawcę, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych,                          
10. Parafowany projekt umowy.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa                i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dokumenty,                  o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja                         istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock.
IV.3.2) Termin składania ofert: do dnia 05.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta                  i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2009 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10.
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
 
Wąchock, dnia 28.10.2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Załączniki do pobrania: 2009-10-28 10:14:07 - Specyfikacja Istotnych Warurków Zamówienia (230.00 kB)
2009-10-28 10:29:49 - Załącznik Nr 6 do SIWZ (14.99 MB)
2009-11-16 14:34:35 - Rozstrzygnięcie Przetargu (40.84 kB)
2009-11-26 15:02:31 - Informacja o podpisaniu umowy (49.51 kB)

Nazwa dokumentu: KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD WYKONANIEM ZADANIA O NAZWIE „BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK GM. WĄCHOCK WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM JEJ OTOCZENIA
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-28 10:05:39
Data udostępnienia informacji: 2009-10-28 10:05:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-26 15:03:25

Wersja do wydruku...

corner   corner