logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > styczeń > 2015-01-12
Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w 2015 r.

Wąchock, dnia 12.01.2015 r.

BGK.7031.1.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro p.n.: „Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w 2015 r.”

1. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres rzeczowy usługi będącej przedmiotem zamówienia obejmuje:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP 7 m3 (stanowiących własność Zamawiającego), zlokalizowanych w m. Wąchock - w ilości średnio 3 kontenery w miesiącu,
  • odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników PE 1,1 m3 (pojemniki w ilości 2 szt. udostępni Wykonawca w cenie odbioru odpadów), zlokalizowanych w m. Wąchock, ul. Wielkowiejska - w ilości średnio 8 pojemników          w miesiącu,
  • odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z podstawionych przez Wykonawcę pojemników (pojemniki udostępni Wykonawca w cenie odbioru odpadów), wg potrzeb Zamawiającego.

2. Odbiór odpadów będzie następował na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia.

3. Pojemniki PE 1,1 m3, Wykonawca ustawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

4. Łączna wartość usług wykonanych w ramach niniejszego zamówienia nie przekroczy kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie Gminy Wąchock na 2015 r.

3.  Wykonawca obowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  1.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych usług.

5. Termin zakończenia realizacji usług: do dnia 31.12.2015 r.

6.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

7. Rozliczenie za realizację usług następować będzie w cyklach miesięcznych, w oparciu o ilość faktycznie odebranych odpadów w m3. Należność za wykonanie usługi płatna będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

8.  Oferta powinna zawierać cenę brutto za odbiór 1 m3 odpadów (w tym określenie stawki i kwoty podatku VAT).

9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 20.01.2015 r. godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.01.2015 r., o godz. 1015, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

11. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Gębura - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. (41) 27 36 132.

 

Nazwa dokumentu: Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w 2015 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 13:17:37
Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 13:17:37
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-12 13:33:20

Wersja do wydruku...

corner   corner