logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > luty > 2015-02-03
Zapytanie ofertowe

BGK.6830.01.2015                                                                                                      Wąchock, dn. 02.02.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe

                                               Zamawiający Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1

W związku z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r poz.907 ze zm. zm.) zapraszamy do złożenia ofert cenowych na następujące zamówienie:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 874 z działką sąsiednią oznaczoną nr ewid. 875 położonych w miejscowości Wielka Wieś gm. Wąchock.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „ Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 874 z działką sąsiednią oznaczoną nr ewid. 875 położonych w miejscowości Wielka Wieś gm. Wąchock.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  rozgraniczenia pomiędzy ww. działkami w zakresie ograniczonym do usytuowania części budynku wnioskodawczyni znajdującego się na działce 875 będącej własnością uczestniczki postępowania, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w tym Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Na wykonawcy rozgraniczenia spoczywa uzyskanie we własnym zakresie wszystkich informacji i materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację techniczną i prawną z ww. czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu przedmiotu Zamówienia Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie a Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia 3 miesiące od podpisania umowy.

Sposób przygotowania oferty: zgodnie ze wzorem (zał. nr 1).

Ofertę sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcę. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Zamówienia. Dokumenty są składane  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr1  do zapytania ofertowego,

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień w zakresie prac objętych niniejszym

   zapytaniem,

-wykaz robót.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego p.10 lub pocztą.

Miejsce i termin złożenia oferty – Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. Ofertę należy złożyć do dnia 11.02.2015r do godziny 1200.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11. 02. 2015r. o godz. 1400.

 Na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie działek w Wielkiej Wsi”

Wykonawcy których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym urzędzie pok. nr 3 lub telefonicznie (041) 27-36-133

Załączniki

Formularz ofertowy

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Gładyś
Osoba, która odpowiada za treść: Konrad Borek
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 13:06:29
Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 13:06:29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 13:43:45

Wersja do wydruku...

corner   corner