logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > marzec > 2015-03-16
Zapytanie ofertowe na wykonania podziału nieruchomości

Wąchock, dnia 13.03.2015 r.

BGK.6831.3.2015

WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EURO

 

Gmina Wąchock zwraca się z zapytaniem ofertowymna realizację usługi w przedmiocie wykonania podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąchock, położonej w miejscowości Marcinków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr  482/4 o pow. 0,2143 ha sklasyfikowanej jako Bi-0,2143 ha - podział geodezyjny polegający na wydzieleniu działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 24 marca 2015 roku do godz. 15.45 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 z dopiskiem „Oferta na wykonanie podziału nieruchomości położonej w Marcinkowie oznaczonej Nr 482/4” (liczy się data wpływu oferty do tut. Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr 2.

Oferta powinna zawierać:

- cenę oferty brutto za wykonanie podziału wymienionej wyżej nieruchomości,

- termin realizacji usługi - maksymalnie do dnia 15 maja 2015 roku.

Załączniki do składanej oferty:

- kserokopia dokumentu dotyczącego uprawnień zawodowych w zakresie podziałów nieruchomości

- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopia aktualnego zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i zaoferuje termin wykonania usługi nie dłuższy niż 15 maja 2015 roku.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut.  Urzędzie pokój Nr 2 lub telefonicznie (041)27-36-132.

Załączniki do pobrania: 2015-03-16 11:34:17 - Zapytanie ofertowe (161.48 kB)
2015-03-16 11:36:07 - Oferta oraz projekt umowy (35.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonania podziału nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 10:48:16
Data udostępnienia informacji: 2015-03-16 10:48:16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 11:36:34

Wersja do wydruku...

corner   corner