logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > kwiecień > 2015-04-23
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ:

 

1) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5236/1 O POW. 0,1949 HA,

Cena wywoławcza wynosi 68.630,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100)

(podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1

pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

Wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

 

Nieruchomość usytuowana na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 5236/1 znajduje się na terenach mieszkaniowych miejskich i jednorodzinnych.

2) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 648/2 O POW. 0,1500 HA,

Cena wywoławcza wynosi 51.266,71 zł w tym 23% podatku VAT

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 71/100)

Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

 

Nieruchomość usytuowana na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 648/2 znajduje się na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i zagrodowych.

Decyzją Nr 26/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku wydaną w sprawie BGK.6730.38.2013 Burmistrz Wąchocka ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zjazdu z drogi gminnej na działce nr ewid. 648/2 położonej w Marcinkowie gm. Wąchock.

Opis nieruchomości:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wąchock przy ulicy Radomskiej. Działka na kształt trapezu. Od strony północnej i zachodniej przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, od strony południowej przylega do działki na której znajduje się pętla autobusowa. Granica wschodnia działki o długości około 36 m przylega do pasa drogowego ulicy Radomskiej, która jest drogą powiatową o utwardzonej nawierzchni asfaltowej. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. W części przylegającej do pasa drogowego ulicy Radomskiej na całej jej szerokości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz odcinek napowietrznej sieci elektrycznej. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako pastwiska trwałe PsVI-0,1949 ha.

Na powyższą nieruchomość Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KI1H/00031405/8.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Marcinków u zbiegu dwóch dróg, gminnej o nawierzchni w części gruntowej i w części utwardzonej asfaltem oraz drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Działka ma kształt trójkąta. Teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty pojedynczymi drzewami liściastymi i iglastymi (samosiejki) oraz trawą i chwastami. Na działce ujeżdżone są dwie drogi zwyczajowe. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny leśne. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: grunty zadrzewione Lz-PsVI-0,1500 ha. Przez działkę przebiegają odcinki sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej a ponadto na całej jej szerokości, sieć wodociągowa przecina działkę uniemożliwiając pełne jej wykorzystanie.

Na powyższą nieruchomość Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KI1H/00010760/1.

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W DNIU 28 MAJA 2015 ROKU 

 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU,

UL. WIELKOWIEJSKA 1, POKÓJ Nr 8

        - PRZETARG NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 5236/1 O GODZ. 900

        - PRZETARG NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 648/2 O GODZ. 1100

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r.  poz. 518  z późn. zm.) upłynął w dniu 13 kwietnia 2015 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 8.000,00 zł na działkę Nr 5236/1 i 6.000,00 zł na działkę Nr 648/2 , nie później niż do dnia 21 maja 2015 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 21 maja 2015 roku wadium znajdowało się na rachunku podanym przez organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości;

-  w odniesieniu do osób fizycznych, zamierzających nabyć nieruchomość w związku   z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczne jest przedłożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  w odniesieniu do podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia przetargu);

-  w odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu;

-  w odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, do udziału w przetargu uczestnik zobowiązany będzie do przedłożenia umowy majątkowej małżeńskiej o ustanowieniu rozdzielczości majątkowej sporządzonej  w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielczość majątkową.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (zapłata powinna nastąpić przed podpisaniem umowy). Za termin zapłaty uznaje się wpływ wymaganej należności na wskazane konto.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst: Dz. U z 2014 r.  poz. 1380) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie  tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszych przetargów nie są obciążone prawami ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia tych nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę Starachowickiego.

Granice nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic, nabywca zleci uprawnionemu geodecie na własny koszt.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2014, poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490).

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargach. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega sobie prawo odwołania przetargów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu – Lidia Banaszczyk, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ  W TUT. URZĘDZIE ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W MIEJSCOWOSCIACH WĄCHOCK I MARCINKÓW, ZAMIESZCZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

 

                                                                  BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

                                                                          JAROSŁAW SAMELA

Nazwa dokumentu: PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23 10:46:09
Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 10:46:09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 11:08:14

Wersja do wydruku...

corner   corner