logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > kwiecień > 2015-04-23
Przetarg nieograniczony na prowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Wąchock"

Wąchock, dnia 23 kwietnia 2015 r.

 

    Z A T W I E R D Z A M:

 

 

 

 

.............................................

                           (podpis)

 

 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock

Tel. (41) 271 50 34   fax. (41) 271 50 34

Adres e - mail: ops.wachock@op.pl

Strona: : www.mgopswachock.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia z 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość szacunkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”

 

 1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie n/w zajęć zwanych szkoleniami:

 

 

Szkolenia zawodowe i warsztaty:

Lp.

Wykaz szkoleń

Liczba uczestników

1

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B

1

2

Sprzedawca –  magazynier (komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu-programy wspomagające prace magazyniera w tym obsługa kasy fiskalnej)

2

3

Podstawy księgowości z obsługą komputera

1

4

Magazynier z uprawnieniami na  wózki jezdniowe

1

5

Opiekunka społeczna (osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci)

1

6

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

6

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1

 

 

3.1.1  Miejsce realizacji szkolenia

Wszystkie  szkolenia należy zorganizować na terenie Wąchocka lub w jednym z miast: Starachowice lub Skarżysko-Kamienna z tym że: zajęcia praktyczne na kursie prawo jazdy kat. B min. 70 % godzin jazdy w Kielcach lub w mieście, w którym uczestnik/uczestniczka zdawać będzie egzamin państwowy. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1

 

 1. Wymogi o charakterze ogólnym do prowadzonych szkoleń:
  1. Wymagany program szkolenia musi zawierać informacje, o których mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.09.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 476, poz. 315), a mianowicie:
 • nazwę i zakres szkolenia;
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
 • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
 • cele szkolenia;
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej;
 • treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
 • sposób sprawdzenia efektów szkolenia.

Program szkolenia opracowany w zgodzie z powyższymi założeniami oraz zagadnieniami opisanymi w załączniku 1 do SIWZ przedstawia Wykonawca wraz z ofertą.

 

 1. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni uczestnikom zajęć:

3.3.1.  Usługi szkoleniowe, dla wskazanych w opisie grup muszą być zrealizowane zgodnie z wymogami SIWZ opisanymi w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1.

3.3.2 Optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zakładając kwotę minimum 200,00 zł na każdego z 6 uczestników szkoleń wymienionych w pkt. 3.1 (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi propozycje wydatkowania tej kwoty wg cen rynkowych bez możliwości doliczania do tej kwoty własnej marży lub zysku. Kwota rozliczana będzie łączna, a nie na poszczególne szkolenia, co oznacza, że  wydatki można przesuwać między szkoleniami. Ostateczny kształt wydatkowania tej kwoty musi uzyskać akceptację Zamawiającego) W ramach ww. kwoty należy zapewnić materiały dydaktyczne, materiały biurowe, odzież ochronną, materiały do zajęć praktycznych na szkoleniach konieczne do zrealizowania programów szkoleń (m.in. podręczniki, zeszyty w twardej oprawie z minimum 96 kartkami, długopisy, ołówki, kolorowe zakreślacze, teczki lub plecaki lub torby na materiały dydaktyczne).

3.3.3.  Poczęstunek w postaci (napoje zimne i gorące, bułka słodka, batonik lub ciastko lub owoc).

 1. Na zajęciach, których czas szkolenia będzie trwał co najmniej 6 dydaktycznych dziennie należy zapewnić gorący posiłek (drugie danie).
 2. Ubezpieczenie od NNW uczestników szkoleń.
 3. Badania lekarskie (na kursach gdzie takie badania są wymagane).
 4. Materiały dydaktyczne (podręczniki w wydaniu książkowym o treściach zgodnych z tematyką szkolenia) oraz cała dokumentacja związana z realizacją w/w szkolenia (listy obecności, harmonogram itp.) powinny być opatrzone znakami EFS - nazwą działania oraz tytułem projektu. Pomieszczenia, w których odbywać się będą szkolenia powinny być oznaczone logo EFS i Kapitału Ludzkiego oraz zawierać informację o nazwie kursów i szkoleń, Zamawiającym i źródle finansowania;
 5. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli MGOPS w Wąchocku oraz Instytucji Pośredniczącej, jaką jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych usług szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
 1. dziennych listy obecności uczestników szkolenia;
 2. dziennika zajęć zawierającego m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
 3. oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych;
 4. rejestru wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń;
 5. protokołu z egzaminu na kursach gdzie jest przeprowadzany.
  1. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do

       niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:

 1. niezgłoszeniu się Uczestników na szkolenie;
 1. przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób;
 2. innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
  1. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia  zakończenia kursów i szkoleń, następujących dokumentów:
 1. faktury za przeprowadzoną usługę;
 2. imiennego wykazu osób, które ukończyły kursy i szkolenia;
 3. imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursów i szkoleń;
 4. kserokopii  wydanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń;
 5. kserokopii dziennika zajęć;
 6. kserokopii list obecności;
 7. kserokopii protokołu z egzaminu na kursach gdzie był przeprowadzany;
 8. kserokopii oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych,
 9. innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne muszą być na terenie miasta Wąchock lub Starachowice lub Skarżysko-Kamienna. Pomieszczenia muszą być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne, pomieszczenie gospodarcze, dwa WC: damski i męski.
 2. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.
 3. W przypadku, gdy jednostka szkoląca nie posiada własnego lokalu – sal dydaktycznych na terenie Wąchocka lub Starachowic lub Skarżysko-Kamiennej, należy dołączyć do formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzającą prawo do dysponowania lokalem umożliwiającym przeprowadzenie zajęć.
 4. Wykonawca musi wyznaczyć osobę, która będzie kierownikiem – koordynatorem kursu. Osoba ta musi posiadać uprawnienia pedagogiczne, przebywać (przez okres trwania zajęć) w miejscu odbywania zajęć w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i dysponować telefonem stacjonarnym lub komórkowym. Kierownikiem – koordynatorem nie może być osobą prowadzącą zajęcia.
 5. W przypadku szkoleń wskazanych w SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie tych osób do innych grup szkoleniowych organizowanych przez wykonawcę np.: z wolnego naboru pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych niniejszą SIWZ.
 6. Zwrot kosztów dojazdu uczestników szkoleń z miejsca ich zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć i z powrotem. W przypadku braku możliwości dojazdu na miejsca szkolenia Wykonawca zapewni indywidualny dowóz do miejsca prowadzenia szkoleń dla każdego z uczestników.
 7. W przypadku szkolenia „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” Wykonawca musi wykazać liczbę posiadanych samochodów niezbędnych do realizacji zamówienia, minimalna ilość pojazdów została określona w postawionym warunku podmiotowym.
 8. W cenie szkoleń należy uwzględnić przeprowadzenie jednorazowego egzaminu państwowego na szkoleniu „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” (egzamin teoretyczny i praktyczny w WORD Kielce) oraz „Magazynier z uprawnieniami na wózki jezdniowe”.
 1. Wspólny Słownik; CPV - 80530000-8, 80570000-0
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 3. Termin  miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

Zajęcia stacjonarne należy zrealizować na terenie miasta Wąchock lub Starachowice lub Skarżysko-Kamienna Termin rozpoczęcia szkolenia do 7 dni od dnia przekazania informacji o rozpoczęciu szkolenia, termin zakończenia wynika z harmonogramu przedstawionego na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia. Terminy szkoleń określa załącznik nr 1. Wszystkie szkolenia muszą zostać zakończone do 20 sierpnia 2015 r.

 1. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. . Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

7.1.1  zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

 1. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

 7.2.          O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;

 

7.2.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie należy złożyć:

 • oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydanym przez Wojewódzki Urząd Pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B.

7.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć;

wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz   najważniejszych wykonanych w tym okresie usług, a w ramach tych usług wykonał minimum:

 • 2 szkolenia grupowe – związane ze „Sprzedażą z obsługą kasy fiskalnej”
 • 2 szkolenia grupowe – „Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych” lub 1 szkolenie „Magazynier” oraz 1 szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych”
 • 2 szkolenia grupowe – „Opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci”
 • 2 szkolenia grupowe – „Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B” lub 1 szkolenie „Przedstawiciel handlowy” oraz 1 szkolenie „Prawo jazdy kat. B”
 • 2 szkolenia grupowe – „Podstawy księgowości z obsługą komputera”

 

Szkolenie grupowe to szkolenie dla minimum 2 osób, z tym że w przypadku szkolenia: „Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych” to szkolenie indywidualne dla 1 osoby.

 

Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń: minimum 20 tysięcy złotych.

 

Do pozycji wykazu dotyczących opisanych wyżej szkoleń należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

 

7.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

          Na potwierdzenie należy przedłożyć:

   7.2.3.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:

 

 

Lp.

 

Nazwa szkolenia/kursu

 

 

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej

1

Podstawy księgowości z obsługą komputera

Minimum 1osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu księgowości.
Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe.

Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.

2

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą z obsługą kas fiskalnych

Minimum 1 osoba musi posiadać wykształcenie wyższe.

Minimum 1 osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.

3

Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych

Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń magazynier + kierowca wózków jezdniowych w tym:

Minimum  1 osoba z uprawnieniami do szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych.

Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.

4

Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B

Minimum - 1 instruktor posiadający uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. B;

Minimum - 1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie oraz doświadczenie w prowadzeniu jednego szkolenia grupowego „Przedstawiciel handlowy”. Wymieniona osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne”

5

Opiekunka społeczna (osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci)

Minimum  2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na kursach dla opiekunek. Wszystkie z wymienionych osób muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie.

Minimum jedna z wymienionych osób muszą posiadać wykształcenie wyższe  psychologiczne.

Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać wykształcenie wyższe medyczne.

6

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Minimum 2 osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym psychologia, co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe psychologa, psychoterapeuty,  najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji działań w zakresie świadczenia usług grupowych warsztatów w zakresie doradztwa psychologicznego, psychoterapeutycznego

 

    Uwaga !! Wykonawca nie może wykazać się tą samą osobą do więcej niż jednego szkolenia.

 

 

7.2.3.2  Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Wymagania minimalne 

w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, należy podać

1

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Kasy fiskalne różnych modeli – minimum 3 modele kas umożliwiające zapoznanie się z zasadami działania kas różnych producentów – 3 szt.;

2

Opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych  oraz dzieci

Fantom, leżanki, parawany, koce, fantom dziecka.

3

Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych

Wózek widłowy, Palety i pachołki do nauki jazdy i manewrowania wózkiem widłowym (komplet)

4

Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B

2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny).

Dodatkowo należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych. W oparciu o te zasady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC (minimalne wymagania lokalowe to: sala dydaktyczna dla minimum 3 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze i dwa sanitariaty WC – męski, żeński) .

 

 

7.2.4    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Na potwierdzenie należy przedłożyć;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż  30 000,00 zł własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 7.2.4 dotyczącej tych podmiotów

 

Uwaga!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego:

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.4;

2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty;

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że Wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza Wykonawca lub ten podmiot.

 

 1. Nie podlegają wykluczeniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

7.2.6    Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.5.

7.2.7Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.2.5 składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące o nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a o nie otwarciu jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7.2.7.1  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 7.2.7 stosuje się odpowiednio.

7.2.7.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego – czyn zagrożony karą pozbawienie wolności do 5 lat).

7.3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

7.3.1  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;

7.3.2  w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.;

7.3.4  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów  dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

7.4.  Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

7.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia /nie spełnia. Gdy Zamawiający nie opisuje warunków i wymaga jedynie złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca składa to oświadczenie w odniesieniu do  opisanego przedmiotu zamówienia.

7.6  Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi ( np. zakończenie realizacji usługi.

 

8. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

9. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego.

 1. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:
  1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
   1. określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
   2. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 Kodeksu cywilnego.
  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
  3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.
 2. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
 1. niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać:

Oświadczenie woli.

1

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik 2 do SIWZ.

Do oferty należy dołączyć programy szkoleń opracowane zgodnie z założeniami pkt. 3.2.1 oraz załącznika nr 1 do SIWZ.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych i stwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy

 1.  

Oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy

 1.  

Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B.

 1.  

Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 3 do SIWZ)

 1.  

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 1.  

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 1.  

Aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 1.  

Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich daty i miejsca (Załącznik nr 7 do SIWZ)

 1.  

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ)

 1.  

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 5 do SIWZ)

 1.  

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1.  

Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy  zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak podstaw do wykluczenia

 
 1. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 2. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
 3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
 4. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.
 5. Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
 6. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.
 7. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.                  
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i e-maila. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu i e-mail Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. W związku z nowym brzmieniem art. 92 ustawy zaleca się aby Wykonawca przystępujący do postępowania zadbał o sprawność wskazanych narzędzi do przyjmowania informacji od zamawiającego, gdyż termin wysłania informacji o wynikach postępowania rozpoczyna terminu do którego można wnieść odwołanie.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.                                 
 2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Malwina Skrzyniarz-Pióro – tel. 665-762-585.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

 1. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

16. Wymagania dotyczące wniesienia wadium – Wadium nie jest wymagane.

17.  Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Postępowanie nr 1/PN/2015 Nie otwierać przed 04 maja 2015 r., godz. 09:15”.

 1. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, w terminie do dnia 04 maja 2015 r. do godziny 09:00.
  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert
  1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 04 maja 2015 r. o godzinie  09:15
  2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
  3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
  4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ.
  5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
  6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
 3. Sposób obliczenia ceny oferty

20.1  Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.

 1. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
  1. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w treści oferty w zgodzie z normą prawną opisaną w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
  2. Kryterium oceny ofert jest: cena ofertowa 100%.
  3. Wartość punktowa oferty będzie obliczana następując:

Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P1 –100 pkt.:

              Cmin

P1=  -----------  x 100

           Co

gdzie :

P1- uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %

Cmin- najniższa cena z ofert nie podlegających odrzuceniu

Co - cena badanej oferty

 1. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
 4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.
 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
   1. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.
  2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa  konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
 2. Istotne postanowienia, umowy:

23.1.    określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

23.2.    Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technicznych i organizacyjnych, spowodowanych następującymi okolicznościami:

 1. zmiana wykazanego do zajęć praktycznych sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zmieniony sprzęt i pomoce dydaktyczne mają posiadać parametry tożsame lub lepsze od przyjętych w ofercie. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które niemiał wpływu wykonawca;
 2. zamiana wskazanego w ofercie wykładowcy tylko na wykładowcę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu Wykonawca;
 3. zmiana lokalu wskazanego w ofercie do zajęć szkoleniowych tylko w przypadku klęski żywiołowej;
 4. zmianę terminu zakończenia szkoleń w sytuacji niezależnej i niemożliwej do przewidzenia przez strony umowy;
 5. jeżeli z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy i Zamawiającego, skierowany na szkolenie beneficjent nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji szkolenia na które został skierowany, to Zamawiający będzie miał prawo do skierowania go na jedno ze szkoleń realizowanych w ramach udzielonego zamówienia. Rozliczenie pomiędzy stronami zostanie dokonane w oparciu o ceny szkoleń przedstawionych przez Wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia
  1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

 1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej
 3. Załącznik nr 3 - oświadczenie
 4. Załącznik nr 4 - projekt umowy
 5. Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi
 6. Załącznik nr 6 - wykaz osób
 7. Załącznik nr 7 - wykaz wykonanych usług do potwierdzenia postawionego warunku
 8. Załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Wąchock"
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23 12:55:06
Data udostępnienia informacji: 2015-04-23 12:55:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 13:18:11

Wersja do wydruku...

corner   corner