logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > październik > 2015-10-01
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, z przeznaczeniem na lokalizację obiektu, w którym prowadzon

Wąchock, dnia 01.10.2015 r.

 

BGK.6845.19.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, z przeznaczeniem na lokalizację obiektu, w którym prowadzona będzie działalność handlowa  – sprzedaż pamiątek

 

 

1.  Lokalizacja: Wąchock, ul. Kolejowa (załącznik Nr 2).

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

 •    część działki nr 4816/7 o pow. 16 m2, zapisana w księdze wieczystej KW nr KI1H/00024735/8.

3.  Opis nieruchomości: teren o nawierzchni trawiastej o powierzchni 16 m2, nieuzbrojony, zlokalizowany jest w sąsiedztwie obiektów rekreacyjnych i sportowych (m.in. skatepark, boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, zbiornik wodny, promenada spacerowa, ścieżka rowerowa).

4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomość wolna od obciążeń i innych zobowiązań.

5.  Przeznaczenie nieruchomości i ogólne warunki dzierżawy:     

5.1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat na lokalizację obiektu, w którym prowadzona będzie działalność handlowa – sprzedaż pamiątek w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2018 roku.  
Nie przewiduje się zawarcia umowy dzierżawy z kilkoma osobami fizycznymi lub kilkoma osobami prawnymi.

5.2.  Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie dzierżawy oraz w obrębie 1 metra wokół zajmowanego terenu.

5.3. Dzierżawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić dzierżawiony teren firmom specjalistycznym zajmującym się obsługą sieci.

5.4.   Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia wynikające z wymaganych prawem przepisów. Umowa dzierżawy zapewnia wyłącznie prawo do terenu i nie zwalnia od obowiązku uzyskania własnym staraniem i na własny koszt innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zezwoleń i koncesji.

5.5. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę.

5.6. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości.
5.7.Przeznaczenie w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock: teren przeznaczony do wydzierżawienia znajduje się na terenach usług.

6. Warunki zagospodarowania:

6.1. Obiekt o lekkiej konstrukcji, nie związany trwale z podłożem, zharmonizowany z otoczeniem, zatwierdzony na etapie realizacji przez Wydzierżawiającego.

6.2. Kształt na planie wielokąta, okręgu, ewentualnie inny - harmonijnie wpisujący się w krajobraz.

6.3. Materiał użyty do wykonania elewacji – w dominującej części drewno lub szlachetne, nowoczesne materiały elewacyjne.

7. Wyjściowa miesięczna stawka czynszu dzierżawnego do przetargu dla dzierżawionej nieruchomości wynosi 200,00 zł + 23% podatku VAT co w całości stanowi kwotę brutto w wysokości 246.00 zł, czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Za dzierżawioną nieruchomość, Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego opłacać będzie również podatek od nieruchomości.

8. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na dzierżawę terenu pod działalność handlową – sprzedaż pamiątek”. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 (sekretariat) najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. do godz. 10.00.

9.  Pisemne oferty powinny zawierać:

•    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna (wg wzoru załącznik Nr 3), wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpis aktualny z KRS oraz zgodę organów statutowych na dzierżawę w/w nieruchomości (o ile taka jest wymagana) – dotyczy osoby prawnej,

•    datę sporządzenia oferty,

•    oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

•    dowód wniesienia wadium oryginał,

•    kserokopia dowodu osobistego,

•    nr konta bankowego, na które należy zwrócić, przelewem, wpłacone wadium w przypadku nie wygrania przetargu,

•    rysunki bądź fotografie (w kolorze) proponowanego obiektu handlowego,

•    oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego,

•    stosowne pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania danego podmiotu.

10. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego - 100 %.            

11. Wysokość wadium, forma, termin wniesienia: Wadium w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Wąchocku, najpóźniej do dnia 15.10.2015 r. Wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone przelewem na podany w ofercie nr konta bankowego. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu oraz przedmiot wpłaty.

UWAGA: Datą dokonania wniesienia wadium jest data wpływu środków na podany wyżej rachunek bankowy.

12. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 16.10.2015 r. godz. 10.30, Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2.

13. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

14. Ustalenia dodatkowe: Przetarg uznany zostanie jako zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje miesięcznej stawki czynszu  dzierżawnego wyższej od wyjściowej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego lub gdy na przetarg nie wpłynie żadna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

15. Zastrzeżenia: Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Informację o odwołaniu przetargu, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

Załączniki:

1. Regulamin przetargu – załącznik Nr 1

2. Lokalizacja przedmiotu dzierżawy – załącznik Nr 2

2. Formularz oferty – załącznik Nr 3

3. Projekt umowy dzierżawy – załącznik Nr 4BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

Załączniki do pobrania: 2015-10-01 12:36:23 - Regulamin przetargu (374.70 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, z przeznaczeniem na lokalizację obiektu, w którym prowadzon
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-10-01 12:25:49
Data udostępnienia informacji: 2015-10-01 12:25:49
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-01 12:36:30

Wersja do wydruku...

corner   corner