logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > listopad > 2009-11-18
Przetarg Nieograniczony "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - Droga do Lipia"

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. / 0-41 / 27 – 36 - 130
http://gmina.wachock.sisco.info

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
 
„Budowę oświetlenia ulicznego w m. Rataje
Droga do Lipia”
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock,  tel. / 0-41 / 273 – 61 – 30
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Droga do Lipia” w miejscowości Rataje gmina Wąchock. . Zakres rzeczowy:
- montaż słupa wirowanego E – 12 4,3 w istniejącej linii nN z zabudową oprawy na słupie,
- montaż skrzynki oświetlenia z wyposażeniem na słupie wirowanym,
- zasilanie skrzynki oświetlenia SO i oprawy zabudowanej na słupie wirowanym,
 - roboty kablowe,
- montaż słupów OŻ - 9 i opraw oświetlenia drogowego z podłączeniem,
- montaż uziemień i ograniczników przepięć,
- badania i pomiary,
- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 
Szczegółowy zakres określony jest przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:    
 
„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje – Droga do Lipia”                                  
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje przy „Drodze do Lipia” – gmina Wąchock.                                
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45316110-9, 31321000-2
II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zamówienie.
II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na zamówienie.
II.1.7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
II1.10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego
 
II.2)Termin wykonania zamówienia do 70 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Informacja na temat wadium: odstępuje się od ustalenia wadium.
III.1.2) Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy:Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów którzy:
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub    czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem,
- posiadają niezbędną kadrę i potencjał techniczny umożliwiające wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie spełnia – nie spełnia.

3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
2.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:             - - Oświadczenie oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust 1, 2. ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1, pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością ,
- Wykaz kadry technicznej która będzie zaangażowana przy realizacji przedmiotu zamówienia,
- Wykaz sprzętu jaki będzie zaangażowany w wykonanie przedmiotu zamówienia.      
2.Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock,
tel. / 0-41 / 27 – 36 - 136
IV.3.4) Termin i miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock
Sekretariat, pok. nr 10
do dnia 09.12.2009 roku do godz. 1000
IV. 3.5) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
Insp. ds. inwestycji Michał Markowski – tel. (0-41) 227 36 136, pokój nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Załączniki do pobrania: 2009-11-18 12:56:52 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (110.01 kB)
2009-11-18 13:00:38 - Specyfikacja techniczna (306.93 kB)
2009-11-18 13:01:45 - Przedmiar robót (540.03 kB)
2009-11-18 13:04:25 - Projekt budowlany (3.20 MB)

Nazwa dokumentu: Przetarg Nieograniczony "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - Droga do Lipia"
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-18 12:52:01
Data udostępnienia informacji: 2009-11-18 12:52:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-18 13:05:30

Wersja do wydruku...

corner   corner