logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > czerwiec > 2016-06-14
Remont przepompowni ścieków sanitarnych usytuowanej w Wąchocki na działce nr ewid. 968 przy ul. Krzemienica

Wąchock dnia 13.06.2016 r.

 

OGŁOSZENIE
o wartości poniżej 30000,00 euro
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

„ Remont przepompowni ścieków sanitarnych usytuowanej
w Wąchocki na działce nr ewid. 968 przy ul. Krzemienica”.

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

e-mail: sekretariat@wachock.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont przepompowni ścieków obejmuje:

- wypompowanie ścieków ze studni przepompowni,

- oczyszczenie, przegląd i naprawa pomp lub zakup nowych pomp jeżeli ich naprawa nie będzie możliwa,

- oczyszczenie studni przepompowni,

- przegląd instalacji elektrycznej, sygnalizacyjnej, sterujacej i usunięcie usterek,

- naprawa bramy wjazdowej,

- przegląd i naprawa lub wymiana wyposażenia przepompowni typu podesty, drabinki itp.

- uruchomienie przepompowni.

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia ostatecznego zakresu remontu z Inwestorem oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice.

            Oferta powinna zawierać:

- cenę uwzględniającą  wypompowanie ścieków w celu prowadzenia robót, przegląd, oczyszczenie i naprawa pomp oraz armatury, przegląd instalacji elektrycznej, sygnalizacyjnej i sterującej i usunięcie usterek, oczyszczenie zbiornika przepompowni, zalanie wodą i próbne uruchomienie przepompowni

- termin zakończenia remontu.

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy na drodze negocjacji w przypadku istotnego rozszerzenia zakresu remontu przepompowni np. zakup pomp w przypadku gdy ich naprawa będzie niemożliwa, wymianę elementów przepompowni które nie były ujęte w ofercie, zainstalowanie nowych elementów automatyki itp.

Wykonawca określa zakres remontu na podstawie oględzin przepompowni. Termin oględzin należy uzgodnić z Zamawiającym, sprawę prowadzi Michał Markowski Tel. 41/27-36-136 pok. nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana w formie przelewu na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót.

Do oferty należy załączyć:

- potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne, aktualne zaświadczenia o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 - oświadczenie, że wykonawca akceptuje załączony do niniejszego zapytania wzór umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 23.06.2016 r. do godz. 1100 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pok. nr 10,. na kopercie należy napisać nazwę zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016 r. o godz. 1115 pok. nr 5 W Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock.

Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 041/27-36-136, pok. nr 5 w godz. 800 – 1500. Sprawę prowadzi Michał Markowski.

       

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki do pobrania: 2016-06-14 14:08:57 - Projekt umowy (44.50 kB)
2016-06-14 14:11:13 - Mapka (493.08 kB)

Nazwa dokumentu: Remont przepompowni ścieków sanitarnych usytuowanej w Wąchocki na działce nr ewid. 968 przy ul. Krzemienica
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-14 14:03:51
Data udostępnienia informacji: 2016-06-14 14:03:51
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 14:11:32

Wersja do wydruku...

corner   corner