logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > czerwiec > 2016-06-22
Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Wąchock

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAMÓWIENIE
PONIŻEJ 30 000 EURO

 

                Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164). Zamawiający – Gmina Wąchock z siedzibą w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:
               

„Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Wąchock”1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 6 sztuk urn wyborczych dla Gminy Wąchock,
w tym:

 • 2 urny dla obwodu głosowania do 750 wyborców,
 • 1 urna dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców,
 • 3 urny dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne z wzorami ustalonymi Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (MP. z 2016r. poz. 312) oraz Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru urn wyborczych.
Zamawiający jednocześnie wymaga:

 • zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urn,
 • zagięcie górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn.

Zamawiający dopuszcza:

 1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5cm),
 2. zastosowanie do zamknięcia wieka urny:

- mechanizmów (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urn.

Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urn wskazana we wzorach PKW jest przykładowe, urna może być połączona większą ilością nitów – urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze
na minimum 60 miesięcy.

2. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

 • ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock w terminie do : 08 lipca 2016r.
  do godz. 10:30
 • ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock - sekretariat pokój nr. 10, pocztę na podany wyżej adres (z dopiskiem na kopercie Oferta na: Dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Wąchock)

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 lipca 2016r. godz. 10:30

5. Sposób oceny: dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:
Kryterium oceny ofert – cena – 100%

6. Dokumenty i oświadczenia, które oferent winien załączyć do składania oferty:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

7. Okres związania ofertą – 30dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują: pisemnie na adres Zamawiającego.

9. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zaproszenia. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę.

10. Cena za dostawę urn wyborczych musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w zapytaniu niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 • podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

13. Osoba upoważniona do kontaktu z ofertami:
Barbara Derlatka – Sekretarz Gminy tel. 41/2736130 w. 145, fax. 41/2736159,
e-mail: sekretariat@wachock.pl

 
 

Załączniki do pobrania: 2016-06-22 16:34:29 - Formularz oferty (13.34 kB)
2016-06-22 16:38:46 - Projekt umowy (17.78 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-22 16:27:32
Data udostępnienia informacji: 2016-06-22 16:27:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-22 16:38:56

Wersja do wydruku...

corner   corner