logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > sierpień > 2016-08-18
Wykonanie niwelacji terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi wraz z robotami towarzyszącymi

BGK.7013.4.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 30 000 euro

 

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty cenowej na:


Wykonanie niwelacji terenu przy budynku wielofunkcyjnym
w Wielkiej Wsi wraz z robotami towarzyszącymi”

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock, 27–215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie niwelacji terenu wraz z oczyszczeniem z resztek gruzu, humusowaniem oraz wykonaniem trawników na powierzchni łącznej 3852,95 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 152 m2 wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownymi wytycznymi i normami,

3. Termin wykonania zamówienia,

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 21.09.2016 r.

4. Wymagane dokumenty:

wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym; wzory formularza oraz kosztorysu stanowią załączniki do niniejszego zapytania.
aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza),

5. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10, nie później niż do dnia 25.08.2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w dniu 25.08.2016 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

Oferta powinna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona opisem „Wykonanie niwelacji terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi wraz z robotami towarzyszącymi”

Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem,

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

W przedmiotowym postępowaniu, strony postępowania (Zamawiający i Wykonawcy), oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują faksem lub pisemnie lub drogą elektroniczną:

- pisemnie na adres: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

- faksem na numer: (41) 27-36-159

- e-mail: sekretariat@wachock.pl

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

                                                                         

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Za??czniki do pobrania: 2016-08-18 11:23:25 - Formularz oferty (13.81 kB)
2016-08-18 12:00:28 - Kosztorys ofertowy (33.91 kB)
2016-08-18 12:00:51 - Wzór umowy (182.90 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie niwelacji terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi wraz z robotami towarzyszącymi
Podmiot udost?pniaj?cy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za tre??: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadza?a dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-08-18 11:08:36
Data udost?pnienia informacji: 2016-08-18 11:08:36
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-18 12:05:22

Wersja do wydruku...

corner   corner