logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > wrzesień > 2016-09-16
Sporządzenie wyceny nieruchomości położonych w miejscowości Parszów do nabycia na własność Gminy Wąchock

Zapytanie ofertowe na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EURO

 

            Gmina Wąchock zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację usługi w przedmiocie sporządzenia wyceny nieruchomości położonych w miejscowości Parszów do nabycia na własność Gminy Wąchock.

Przedmiot wyceny stanowią:

1) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 172/4 o pow. 0,0366 ha, położona w miejscowości Parszów, na której urządzona się droga dojazdowa do przepompowni ścieków

– cel wyceny: zakup nieruchomości ma własność Gminy Wąchock,

2) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 174/9 o pow. 0,0579 ha, położona w miejscowości Parszów, na której urządzona się droga dojazdowa do przepompowni ścieków

– cel wyceny: zakup nieruchomości na własność Gminy Wąchock,

3) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 174/10 o pow. 0,0054 ha, położona w miejscowości Parszów, na której znajduje się przepompownia ścieków dla potrzeb kanalizacji sanitarnej

– cel wyceny: zakup nieruchomości na własność Gminy Wąchock.

Zakres wykonywanych czynności:

1) określenie wartości każdej z nieruchomości oddzielnie (w jednym operacie jedna nieruchomość),

2) wykonanie operatów szacunkowych w formie pisemnej w ilości po 1 egzemplarzu dla każdej nieruchomości,

3) dostarczenie operatów do siedziby Zamawiającego.

     

Cenę oferty stanowi kwota wynagrodzenia za usługę polegającą na sporządzeniu trzech operatów szacunkowych, zawierająca podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty składające się na realizację usługi.

Pisemną ofertę w zamkniętych kopertach należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 28 września 2016 roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku. ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 z dopiskiem „Oferta na sporządzenie wyceny nieruchomości położonych w Parszowie” (liczy się data wpływu oferty do tut. Urzędu).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2016 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr 2.

 

Oferta powinna zawierać:

- cenę oferty brutto za sporządzenie wyceny wymienionych wyżej nieruchomości,

- termin realizacji usługi – najpóźniej do dnia 14 października 2016 roku.

Załączniki do składanej oferty:

- kserokopia aktualnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Płatność za wykonanie wyceny – przelew w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury.     

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie pokój Nr 2 lub telefonicznie (041)27-36-132.

                                                                                                           

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

Za??czniki do pobrania: 2016-09-16 12:01:00 - Wzór oferty (11.61 kB)
2016-09-16 12:02:06 - Projekt umowy (14.33 kB)

Nazwa dokumentu: Sporządzenie wyceny nieruchomości położonych w miejscowości Parszów do nabycia na własność Gminy Wąchock
Podmiot udost?pniaj?cy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za tre??: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadza?a dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-09-16 11:56:41
Data udost?pnienia informacji: 2016-09-16 11:56:41
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-16 12:07:28

Wersja do wydruku...

corner   corner