logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > październik > 2016-10-21
Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 2398/3 przy ul. Błonie w miejscowości Wąchock

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 30 000 euro

 

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 2398/3 przy ul. Błonie w miejscowości Wąchock”

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock, 27–215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Ogrodzenie betonowe systemowe z płyt o łącznej wysokości 2,0 m i długości ok. 60 mb z bramą przesuwną 5,0 mb

  • Przęsła – systemowe betonowe prefabrykaty z płyty o wym. 200x50 cm; płyty wykonane z wibroprasowanego betonu architektonicznego C35/45, zbrojone siatką zgrzewaną z prętów śr. 6 mm; płyty muszą odznaczać się wysoką mrozoodpornością, wytrzymałością na ściskanie, małą nasiąkliwością oraz jednolitą strukturą materiału; łączna wysokość – 2,0 m; słupy betonowe prefabrykowane, systemowe;
  • Brama – przesuwna o szerokości 500 cm w świetle słupków, z kształtowników stalowych; wypełnienie z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej, powlekanej o wys. 200 cm; zestaw (brama i słupki bramy) wyposażony jest w zamek z kieszenią zamka, kółko najazdowe, stopę najazdową, rolki prowadzące i wózki. Słupki bramy z kształtowników; ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe (min. gr. pokrycia 275 g/m2);
  • Rozbiórka starego ogrodzenia z siatki w ramach stalowych.

Elementy ogrodzeniowe muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownymi wytycznymi i normami,

3. Termin wykonania zamówienia,

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.11.2016 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  • na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, dotyczących wykonania ogrodzenia systemowego z płyt betonowych o dł. min. 50 mb każde.    

Wykonane zamówienia powinny być poparte dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

6. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza),
  • wykaz wykonanych usług określonych w ust. 5 pkt. z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie; dowodami, że usługi zostały wykonane należycie mogą być: referencje, poświadczenia, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.

7. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena.

8. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10, nie później niż do dnia 28.10.2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w dniu 28.10.2016 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

Oferta powinna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona opisem:

„Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 2398/3 przy ul. Błonie w miejscowości Wąchock”

Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem,

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

W przedmiotowym postępowaniu, strony postępowania (Zamawiający i Wykonawcy), oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują faksem lub pisemnie lub drogą elektroniczną:

- pisemnie na adres: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

- faksem na numer: (41) 27-36-159

- e-mail: sekretariat@wachock.pl

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

                                                                  

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki do pobrania: 2016-10-21 11:03:10 - Formularz oferty (14.93 kB)
2016-10-21 11:05:51 - Wzór umowy (183.23 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 2398/3 przy ul. Błonie w miejscowości Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-21 10:50:47
Data udostępnienia informacji: 2016-10-21 10:50:47
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-21 11:08:21

Wersja do wydruku...

corner   corner