logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > marzec > 2017-03-31
WYKONANIE BIEŻĄCEGO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK

BGK.7021.2.23.2017

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

WYKONANIE BIEŻĄCEGO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. Świętokrzyskie, tel. 41-27-36-130, faks 41-27-36-159.

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1)  Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie bieżącego remontu dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej polegającego na:

 • wbudowaniu na wskazanych przez Zamawiającego drogach kruszywa dostarczonego przez Wykonawcę, wyrównaniu dróg równiarką  i zawałowaniu walcem samojezdnym.
 • wbudowaniu na wskazanych przez Zamawiającego  drogach żużla wielkopiecowego dostarczonego przez Wykonawcę, wyrównaniu dróg równiarką i zawałowaniu walcem samojezdnym

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót (załącznik nr 2) oraz planowanym zakresie robót na wykonanie bieżącego remontu dróg gminnych (załącznik nr 7).

II.2)  Wymagania Zamawiającego:

 • Wykonawca określi w ofercie ceny jednostkowe pracy równiarki i walca (co najmniej 10 t oraz określi cenę 1 t kruszywa 4 – 31,5 mm wraz z transportem i 1 t żużla wielkopiecowego wraz z transportem i pokaże wartość zamówienia dla szacowanej łącznej ilości robót zgodnej z przedstawionym w załączeniu przedmiarem robót (załącznik nr 2).
 • Zamawiający wymaga, aby wbudowywane kruszywo pozbawione było domieszek gliniastych
 • wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego.
 • Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i  przedmiarem robót, planowanym zakresem robót na wykonanie bieżącego remontu dróg gminnych  oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszenia przetargu.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót.
 • zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo.
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
 • Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania.

III.   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego do 28.04.2017  r. Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ SPOSOBU WYKLUCZENIA. 

 IV.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia  spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej dwa zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości niemniejszej niż 100 000,00 zł brutto) na załączniku nr 3 wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykonawca, zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów – przedłożone w oryginale do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z w/w zapisem, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  IV.2  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie „spełnia „/ „nie spełnia”.

 • Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.
 • niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

V.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których  roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego, roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – inne dokumenty – na załączniku nr 3

wymagana forma dokumentów:

 1. wykaz robót budowlanych – oryginał na załączonym formularzu,
 2. dowody – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy należy złożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia (art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych) – na załączniku nr 5

wymagana forma dokumentu – oryginał

 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 • oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu  - którego wzór stanowi załącznik nr 6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakimpowołuje się na ich zasoby, warunkówudziału w postępowaniu- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: dot. przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 • pełnomocnictwa  - oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie V.2 muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli takie uprawnienie nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla osób podpisujących ofertę należy dołączyć pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis.

V.3 Inne dokumenty:

 • dokumenty dot. przedmiotu zamówienia – Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – załącznik nr 2.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB   UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

VI.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem pkt. VI.2). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (np. wysyłając faks lub e-mail zwrotny). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@wachock.pl.

Nr faksu Zamawiającego 41-27 – 36 – 159.

VI.2  Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

VI.3  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Warunków zamówienia. Każda dokonana zmiana warunków zamówienia zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano warunki zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu, tj. http://gmina.wachock.sisco.info

VI.4   W przypadku gdy zmiana treści warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie warunków zamówienia na stronie internetowej urzędu, tj. http://gmina.wachock.sisco.info.

VI.5  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia.  Zamawiający udzieli informacji niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.     

VI.6  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie, tj. http://gmina.wachock.sisco.info 

VI.7  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

VII.  SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Warunki zamówienia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gmina.wachock.sisco.info

Osoba odpowiedzialna za kontakty z oferentami.

Beata Kiwak – inspektor ds. dróg tel.(41) 273 61 36 w godz. 730 – 15 30, pokój Nr 5,

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

VIII.1   Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

VIII.2  Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem – „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków zamówienia.

VIII.3 Do formularza ofertowego należy dołączyć:

- wszelkie dokumenty oświadczenia i informacje wymagane w Warunkach zamówienia.

VIII.4  Oferta winna zawierać całość Zamówienia.

VIII.5  Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

VIII.6  Formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.7  Wszelkie poprawki lub korekty błędów w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.8  W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.9   Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

VIII.10  Wszystkie strony powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte trwale w całość.

VIII.11  W związku z jawnością postępowania przetargowego, Wykonawca może zastrzec niektóre informacje w swej ofercie. Zastrzeżone mogą być tylko te informacje, których ujawnienie naruszałoby tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku dane dokumenty należy oznaczyć klauzulą „Zastrzeżone”.

VIII.12   Oferta powinna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być opisana

 

WYKONANIE BIEŻĄCEGO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK.

 

 IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY I SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA

Oferta powinna składać się z :

IX.1 Formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem do niniejszych warunków zamówienia.

IX.2  Kosztorysu ofertowego.

IX.3  Oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

IX.4   Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszych warunkach zamówienia.

X.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. nr 10 –  Sekretariat nie później niż do – 18.04.2017 r. godz. 1100

Oferty złożone po tym terminie zostaną Oferentowi zwrócone bez otwierania,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

Oferty otwierane będą w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 w dniu
18.04.2017 r. o godz. 1115.

Zmiana i wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian) z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian oraz zostaną dołączone do oferty.

Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu poprawności procedury, oferty wycofane nie będą otwierane.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

XI.1  Ceną ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.

XI.2 Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o przedmiar robót, oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową. 

XI.3  Cena oferty winna uwzględniać: wszystkie koszty związane z realizacją    przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami od towarów i usług VAT, 

wszelkie inne koszty nie ujęte w przedmiarze robót i warunkach zamówienia a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

XI.4 Zamawiający przewiduje rozliczenie z wykonawcą tylko w walucie polskiej.

XII. SPOSÓB OCENY OFERT I KRYTERIA JEJ PRZYZNANIA

XII.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami - cena

XII.2  Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena

 X=(Cena najkorzystniejszej oferty)/(Badana oferta)  x 100

XII.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych – ważnych,  zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia.

XII.4)   Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

XII.5  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII.6)  Zamawiający poprawi w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII.7  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści warunków zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie pomyłki,

- Wykonawca nie złożył wyjaśnień w określonym terminie,

- Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania ofert.

XII.8 Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII.9  O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana. Pozostali wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

XII.10 Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Wykonawców którzy złożyli oferty.

XIV. ZAWARCIE UMOWY:

 • zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego,
 • wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.
 • załącznikiem nr 4 do Warunków zamówienia jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
 • Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,

 • projekt umowy jaka zostanie zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą stanowi  załącznik do warunków zamówienia.
 • Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.
 • wszelkie zmiany do niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE.                     

XVI.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego itp.

XVI.2  Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2  – Przedmiar robót;

Załącznik nr 3  – Wykaz robót budowlanych;

Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

Załącznik nr 5  – Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek do wykluczenia;

Załącznik nr 6 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 7 – Planowany zakres robót

XVII. Czynności po zakończeniu postępowania,

O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w sposób uzgodniony w niniejszych Warunkach zamówienia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: WYKONANIE BIEŻĄCEGO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 10:41:02
Data udostępnienia informacji: 2017-03-31 10:41:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-31 11:00:54

Wersja do wydruku...

corner   corner