logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > sierpień > 2017-08-21
Sporządzenie opracowania geodezyjnego dotyczącego wykonania projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kamiennej od gruntów przyległych na działkach położonych w miejscowości Wąchock

Wąchock, dnia 21.08.2017 r.

BGK.6840.8.2017

 

WYKONAWCY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO

 

Gmina Wąchock zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kamiennej od gruntów przyległych w celu ustalenia linii brzegu tej rzeki w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1121).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu opracowania geodezyjnego dotyczącego wykonania projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kamiennej od gruntów przyległych na działkach położonych w miejscowości Wąchock oznaczonych w ewidencji gruntów Nr: 3228, 4842, 4843, 4844, w celu ustalenia linii brzegu tej rzeki zgodnie z art. 15 ustawy - Prawo wodne. Prace powinny być wykonane w ten sposób aby nowy podział utworzył koryto rzeki tj. wody płynące zgodnie z faktycznym przebiegiem, zaś pozostały grunt podlega scaleniu w ten sposób że w efekcie powstaną 3 działki będące własnością Gminy Wąchock.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. sporządzenie protokołów wznowienia lub ustalenia granic dla każdej nieruchomości w obecności zainteresowanych stron

 2. sporządzenie opisu i opracowanie map z projektem podziału nieruchomości wzdłuż linii brzegu i wykazem zmian gruntowych oraz wykazem synchronizacyjnym

 3. sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla gruntów położonych w granicach linii brzegu i dokonanie zmiany dotychczasowego użytku gruntowego na wody płynące.

 4. projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zawierający elementy wymienione w art. 15 ust. 3 ustawy - Prawo wodne,

 5. przygotowanie wniosku do Starostwa Powiatowego w Starachowicach o wydanie decyzji dotyczącej ustalenia linii brzegu rzeki.

  Cenę oferty stanowi ryczałt i nie może ulec zmianie, cena zawiera podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty składające się na realizację usługi.     

  Pisemną ofertę w zamkniętych kopertach należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku. ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 z dopiskiem „Oferta na sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych” (liczy się data wpływu oferty do tut. Urzędu tj. do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godz. 10.00). Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po terminie nie będą brane pod uwagę w niniejszym postępowaniu.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr 2.

  Oferta powinna zawierać:

  - cenę oferty brutto (ryczałt) za sporządzenie przedmiotu zamówienia,

  - termin realizacji usługi – nie dłuższy niż do dnia 31 października 2017 roku.

  Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Miejsce złożenia dokumentacji: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

  Warunki płatności – podpisany przez obie strony umowy, protokół końcowego obioru przedmiotu zamówienia będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku. Zamawiający dokona  zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

  Warunki gwarancji – Wykonawca udzieli Zamawiającemu 2-letniej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się w ciągu 14 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia  przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian bądź korekt w opracowaniu, jeżeli potrzeba taka wynika z wad przedmiotu zamówienia lub żądania organu z tytułu prowadzonego postępowania administracyjnego w terminie wskazanym przez ten organ. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się naprawić bez odrębnego wynagrodzenia.

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

  Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

  Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie pokój Nr 2 lub telefonicznie (041)27-36-132.

Załączniki do pobrania: 2017-08-21 15:21:09 - Wzór oferty (11.67 kB)
2017-08-21 15:22:17 - Projekt umowy (17.39 kB)

Nazwa dokumentu: Sporządzeniu opracowania geodezyjnego dotyczącego wykonania projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Kamiennej od gruntów przyległych na działkach położonych w miejscowości Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-21 15:12:25
Data udostępnienia informacji: 2017-08-21 15:12:25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-21 15:23:36

Wersja do wydruku...

corner   corner