logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > wrzesień > 2017-09-12
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock

BGK.7013.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 30 000 euro

 

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock:

Zadanie 1 -  Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie

Zadanie 2 -  Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi

Zadanie 3 – Roboty budowlane w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla każdego zadania odrębnie powinna zawierać:

- projekt wykonawczy z opisem technicznym – 4 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD

- przedmiar robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD

Ww. dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Dokumentacja opracowana w wyniku niniejszego postępowania powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć tj.: do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz do uzyskania wymaganych zezwoleń bądź dokonania zgłoszenia robót.

 

Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach poszczególnych zadań:

Zadanie 1 -  Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie:

 1. przygotowanie powierzchni asfaltowej wraz z powiększeniem płyty boiska do wymiarów 15.5 mx28,5 m,

 2. montaż obrzeży betonowych 30x8 cm

 3. wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej (warstwa dynamiczna i nawierzchniowa o łącznej gr, 5 cm

 4. malowanie linii (koszykówka, siatkówka, tenis)

 5. dostawa i montaż wyposażenia do piłki siatkowej i tenisa – słupki wielofunkcyjne, siatka do siatkówki i tenisa, dekle)

 6. dostawa i montaż wyposażenia do koszykówki – konstrukcje jednosłupowe z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości, tablice 105x180 cm, obręcze wzmocnione, siateczka.

Zadanie 2 -  Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi:

 1. przygotowanie powierzchni asfaltowej płyty boiska 15.5 mx28,5 m,

 2. montaż obrzeży betonowych 30x8

 3. wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej (warstwa dynamiczna i nawierzchniowa o łącznej gr, 5 cm

 4. malowanie linii (koszykówka, siatkówka, tenis)

 5. dostawa i montaż wyposażenia do piłki siatkowej i tenisa – słupki wielofunkcyjne, siatka do siatkówki i tenisa, dekle)

 6. dostawa i montaż wyposażenia do koszykówki – konstrukcje jednosłupowe z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości, tablice 105x180 cm, obręcze wzmocnione, siateczki.

Zadanie 3 – Roboty budowlane w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

 1. wymiana stolarki okiennej (6 szt. 1250x1930+ 6 szt. 1250x1100) z robotami towarzyszącymi

 2. dostawa i montaż piłkochwytów zabezpieczających okna (40m2)

 3. roboty malarskie (ściany, sufit - farba emulsyjna, lamperia – farba olejna 2,5 m roboty towarzyszące)

 4. cyklinowanie, lakierowanie parkietu, malowanie linii- siatkówka koszykówka

 5. dostawa i montaż drewnianych osłon grzejników – 6 kpl.

 6. dostawa ławek gimnastycznych 2 m – 6 szt.

 7. dostawa i montaż tablic do koszykówki z regulacją wysokości, obręczą i siatką (główne) – 2 kpl.

 8. dostawa i montaż tablic do koszykówki z obręczą i siatką (boczne) – 2 kpl.

 9. wymiana grzejników (nowe z dwoma zaworami termostatycznym i odcinającym) – 6 kpl.

 10. remont posadzki w szatni chłopców – rozbiórka starej drewnianej podłogi, wylewka cementowa, wykładzina

 11. wymiana oświetlenia sali - oprzewodowanie, oprawy sufitowe - 10 kpl,

 12. dostawa piłek do siatkówki – 5 szt.

 13. dostawa piłek do koszykówki – 5 szt.

Termin wykonania usługi: najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 roku                   

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena.       

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, pokój Nr 10, najpóźniej do dnia 20 września 2017 roku do godz. 9.00, (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – przebudowa i remont boisk szkolnych. Nie otwierać przed 20 września 2017 r. godz. 9.30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2017 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10.     

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie pokój Nr 4 lub telefonicznie (041) 27-26-134.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki do pobrania: 2017-09-12 14:14:27 - Formularz oferty (12.56 kB)
2017-09-12 14:16:36 - Projekt umowy (22.79 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-12 13:56:37
Data udostępnienia informacji: 2017-09-12 13:56:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-12 14:18:47

Wersja do wydruku...

corner   corner