logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > listopad > 2017-11-13
Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –

OR.271.2.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert cenowych na:

Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli    w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  – zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

NIP 664-19-85-659

 

tel. 41 273 61 30

fax. 41 273 61 59

e-mail: sekretariat@wachock.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla Szkoły Podstawowej w Parszowie (Parszów, ul. Szkolna 28, 27-215 Wąchock) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca:

1) na własny koszt dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz zintegruje dostarczone urządzenia i oprogramowania wchodzące w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

2) zapewni techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji oraz obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania.

3) udzieli gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu na minimum 2 lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego, ponadto przekaże karty gwarancyjne producentów w chwili przekazania pomocy dydaktycznych Zamawiającemu. W przypadku braku możliwości skorzystania z gwarancji producenta przez Zamawiającego, Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym, na własny koszt w okresie gwarancji usunie wady, usterki przedmiotu zamówienia niespowodowane jego nieprawidłową eksploatacją przez Zamawiającego.

4) w dniu dostarczenia sprzętu Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi opisującą podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim.

 1. Wszystkie dostarczone pomoce wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania muszą posiadać deklarację CE oraz certyfikat ISO 9001 dla producenta.
 2. Wszystkie pomoce dydaktyczne powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczone urządzenia muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.
 3. W przypadku pomocy dostarczanych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie urządzenia danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta.
 4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność i poniesie wszelkie koszty związane  z organizacją dostawy, zabezpieczeniem urządzeń i siły roboczej, niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy zamawiany sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt oraz zapewni rozładunek ze środków transportu i wniesie dostawy do budynku: Szkoły Podstawowej w Parszowie,  ul. Szkolna 28, Parszów, 27-215 Wąchock (zgodnie z załącznikiem nr 1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły. Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: sprzętu wadliwego, o nieodpowiedniej jakości oraz nieodpowiadającemu opisowi przedmiotu zamówienia.
 7. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia tego faktu, co zostanie ujęte w protokole sporządzonym i podpisanym na tę okoliczność.
 8. Wykonawca odpowiada za dostarczone urządzenia w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 9. Dostarczony sprzęt zostanie przyjęty w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół ilościowo – jakościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczonych urządzeń.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętów równoważnych. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu    i funkcjonalności i, że wskazaniom tym towarzyszą „lub równoważne/y”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania – parametry równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane prze niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów, należy je traktować jako propozycje.

 

 1. Dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:
 1. aktualny odpis z  właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 3. wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy – załącznik nr 3;
 4. parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2017 r.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10 (sekretariat) w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do UMiG w Wąchocku) do dnia 20.11.2017 r.  do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie zostaną rozpatrzone.

 

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2017 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 11.

 

 1. Sposób obliczania ceny oferty
 1. W formularzu ofertowym wykonawca podaje łączna cenę ryczałtową brutto.
 2. W okresie obowiązywania umowy cena całkowita ma zawierać w sobie wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Sposób oceny ofert
 1. Cena – waga kryterium – 100%, najkorzystniejsza ofertą zostanie wybrana ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji zamówienia.
 2. Oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 1. Osoba po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazana do kontaktu jest Milena Dudek, tel. 41 273 61 46.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i zamieścić na niej następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK)”. Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 20.11.2017 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, jednak nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Projekt umowy (załącznik nr 4) nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Nazwa dokumentu: Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 15:05:02
Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 15:05:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-13 15:20:32

Wersja do wydruku...

corner   corner