logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > luty > 2018-02-26
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500041316-N-2018 z dnia 26-02-2018 r.
Wąchock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518161-N-2018
Data: 14/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wąchock, Krajowy numer identyfikacyjny 54872600000, ul. ul. Wielkowiejska  1, 27215   Wąchock, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 27 36 130, e-mail krzysztof.mazurkiewicz@wachock.pl, faks 041 27 36 159.
Adres strony internetowej (url): gmina.wachock.sisco.info
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków dróg obejmująca: 1.1 Budowę drogi (ul. Nadrzecznej) km 0+259,00÷1+154,90 obejmującej: • Budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju 1x2– szer. 5,5m; • Budowę jednostronnego chodnika– szer. 2,0m (strona prawa); • Budowę pobocza z materiału kamiennego – szer. 0,75,m (strona lewa); • Budowę wpustów ze studnią rewizyjną i przykanalikami, • Odwodnienie (projektowany rów– strona lewa) • Budowę zjazdów indywidualnych i publicznych; Szerokość zjazdu indywidualnego 5,0m, szerokość zjazdu publicznego 5,0m • Budowę zjazdów na teren PKP; • Budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi. • Przebudowę infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej). • Wycinkę drzew, drewno stanowi własność Inwestora należy je złożyć we wskazanym miejscu. Parametry techniczne  Ul. Nadrzeczna km 0+259,00÷1+154,90 • Klasa drogi - D • Prędkość projektowa - 30km/h • Przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o spadku daszkowym • Kategoria ruchu - KR2  Elementy przekroju poprzecznego • Szerokość pasa ruchu - 2,75m • Ilość pasów ruchu - 2 • Ciąg pieszy - 2,0m • Odwodnienie - projektowany rów (strona lewa)+wpusty z przykanalikami (strona prawa) 1.2 Budowę drogi (ul. Nadrzecznej) od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000,00÷0+327,07 obejmującej: • Budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,5m z mijankami 5,5m; • Budowę obustronnego pobocza z materiału kamiennego – szer. 0,75,m; • Odwodnienie (projektowany rów– strona lewa) • Budowę zjazdów indywidualnych- szerokość jezdni zjazdu 3,5m • Budowę zjazdu na teren PKP; • Budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi. • Przebudowę infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej) • Rozbiórkę budynku gospodarczego. Parametry techniczne  Ul. Nadrzeczna km 0+000,00÷0+327,07 • Klasa drogi - D z mijankami • Prędkość projektowa - 30km/h • Przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o spadku jednostronnym • Kategoria ruchu - KR2  Elementy przekroju poprzecznego • Szerokość pasa ruchu - 3,5m • Odwodnienie - projektowany rów (strona lewa);  Konstrukcja nawierzchni dla całej długości drogi • Jezdnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. • Chodnik, początek i koniec krawężnik zatopiony dla niepełnosprawnych, - kostka betonowa gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. • Zjazd indywidualny - kostka betonowa gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. • Pobocza z materiału kamiennego 0/16 gr. 12 cm po zagęszczeniu 2. Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci teletechnicznej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. objętej projektem budowlanym zgodnie z załączonymi warunkami, 3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie zgody ze strony ORANGE POLSKA S.A. na prowadzenie robót budowlanych. 4. Obsługę geodezyjną bieżącą oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 5. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, 6. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść uwagi w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy pzp. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci oraz zarządcami dróg w pasie których prowadzone będą roboty budowlane leżą po stronie Wykonawcy. 9. Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 10. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym „planem BIOZ”, 11. Utrzymywanie na bieżąco w należytym stanie dróg objazdowych oraz zabezpieczenie dojazdu do nieruchomości w czasie prowadzenia robót, 12. Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania. UWAGA Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków dróg obejmująca: 1.1 Budowę drogi (ul. Nadrzecznej) km 0+259,00÷1+154,90 obejmującej: • Budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju 1x2– szer. 5,5m; • Budowę jednostronnego chodnika– szer. 2,0m (strona prawa); • Budowę pobocza z materiału kamiennego – szer. 0,75,m (strona lewa); • Budowę wpustów ze studnią rewizyjną i przykanalikami, • Odwodnienie (projektowany rów– strona lewa) • Budowę zjazdów indywidualnych i publicznych; Szerokość zjazdu indywidualnego 5,0m, szerokość zjazdu publicznego 5,0m • Budowę zjazdów na teren PKP; • Budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi. • Przebudowę infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej). • Wycinkę drzew, drewno stanowi własność Inwestora należy je złożyć we wskazanym miejscu. Parametry techniczne  Ul. Nadrzeczna km 0+259,00÷1+154,90 • Klasa drogi - D • Prędkość projektowa - 30km/h • Przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o spadku daszkowym • Kategoria ruchu - KR2  Elementy przekroju poprzecznego • Szerokość pasa ruchu - 2,75m • Ilość pasów ruchu - 2 • Ciąg pieszy - 2,0m • Odwodnienie - projektowany rów (strona lewa)+wpusty z przykanalikami (strona prawa) 1.2 Budowę drogi (ul. Nadrzecznej) od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000,00÷0+327,07 obejmującej: • Budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,5m z mijankami 5,5m; • Budowę obustronnego pobocza z materiału kamiennego – szer. 0,75,m; • Odwodnienie (projektowany rów– strona lewa) • Budowę zjazdów indywidualnych- szerokość jezdni zjazdu 3,5m • Budowę zjazdu na teren PKP; • Budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi. • Przebudowę infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej) • Rozbiórkę budynku gospodarczego. Parametry techniczne  Ul. Nadrzeczna km 0+000,00÷0+327,07 • Klasa drogi - D z mijankami • Prędkość projektowa - 30km/h • Przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o spadku jednostronnym • Kategoria ruchu - KR2  Elementy przekroju poprzecznego • Szerokość pasa ruchu - 3,5m • Odwodnienie - projektowany rów (strona lewa);  Konstrukcja nawierzchni dla całej długości drogi • Jezdnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. • Chodnik, początek i koniec krawężnik zatopiony dla niepełnosprawnych, - kostka betonowa gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 8/31,5 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. • Zjazd indywidualny - kostka betonowa gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 8/31,5 gr. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. • Pobocza z materiału kamiennego 8/16 gr. 10 cm po zagęszczeniu 2. Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci teletechnicznej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. objętej projektem budowlanym zgodnie z załączonymi warunkami, 3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie zgody ze strony ORANGE POLSKA S.A. na prowadzenie robót budowlanych. 4. Obsługę geodezyjną bieżącą oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 5. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, 6. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść uwagi w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy pzp. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci oraz zarządcami dróg w pasie których prowadzone będą roboty budowlane leżą po stronie Wykonawcy. 9. Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 10. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym „planem BIOZ”, 11. Utrzymywanie na bieżąco w należytym stanie dróg objazdowych oraz zabezpieczenie dojazdu do nieruchomości w czasie prowadzenia robót, 12. Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania. UWAGA Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 32000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych zł) 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem „Wadium -„Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku”. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „Wadium” dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” złączyć z ofertą. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 32000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem „Wadium -„Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku”. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „Wadium” dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” złączyć z ofertą. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-01, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-02, godzina: 10:00,

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26 15:26:38
Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 15:26:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 15:27:16

Wersja do wydruku...

corner   corner