logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > maj > 2018-05-22
Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Ratajach

Wąchock, dnia 21.05.2018 r.

 

 

BGK.2510.1.2018

 

WYKONAWCY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Ratajach”

zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

 

I.  Zamawiający

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

e-mail: sekretariat@wachock.pl

tel.: 41 27-36-130

 

II. Miejsce wykonywania zamówienia:

Świetlica w Ratajach Nr 107

 

III. Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmują m.in.:

  • Roboty elektryczne (wymiana instalacji i opraw oświetleniowych)
  • Malowanie pomieszczeń
  • Wymiana posadzek

Powyższe prace należy wykonać w pomieszczeniach: duża sala, mały pokój, kuchnia, ubikacja, korytarz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został został w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania badania instalacji elektrycznej oraz do przedłożenia Zamawiającemu protokołu sporządzonego przez uprawioną osobę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych.

Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki materiałów do wbudowania.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku świetlicy w Ratajach w dniu 29 maja 2018 roku  w godz.: 9:00 – 11:00.

 

V. Termin realizacji

Prace należy wykonać w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.

 

VI. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu wszystkich robót objętych umową. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury                         u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonania prac.

 

VII. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

 1. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę kosztorysową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
 3. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 5. Termin związania z ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

VIII. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

 

IX. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku świetlicy w Ratajach – nie otwierać przed dniem 4 czerwca 2018 r. godz. 10:30”, osobiście lub przez operatora pocztowego na adres: Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 czerwca  2018 roku do godziny 10:00.Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy                   w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10, w dniu 4 czerwca 2018 roku o godz. 10:30.

 

X. Osoby do kontaktów:

1. Jacek Lankof – (41) 27-36-134

2. Lidia Banaszczyk – (41) 27-36-132

 

XI. Zastrzeżenia dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie BIP Zamawiającego tj. gmina.wachock.sisco.info
 2. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
 3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą lub ograniczenie zakresu do wysokości posiadanych środków finansowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z przeprowadzenia prac remontowych w wybranych pomieszczeniach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

XII. Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 - kosztorys ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 3 – projekt umowy

Załączniki do pobrania: 2018-05-22 14:46:03 - Zapytanie ofertowe (889.62 kB)
2018-05-22 14:50:44 - Załącznik Nr 1 - kosztorys ofertowy (1.29 MB)
2018-05-22 14:51:48 - Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (11.99 kB)
2018-05-22 14:53:47 - Załącznik Nr 3 – projekt umowy (20.45 kB)

Nazwa dokumentu: Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Ratajach
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 14:42:14
Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 14:42:14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-22 14:54:11

Wersja do wydruku...

corner   corner