logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > czerwiec > 2018-06-07
Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA

Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. Świętokrzyskie, tel. 41-27-36-130, faks 41-27-36-159.

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1)  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock, który obejmuje:

 1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock, które polegają na:

    

 • wycięciu uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych kształtów;
 • usunięciu rumoszu i oczyszczenie wyciętych miejsc;
 • ogrzaniu bitumu lub emulsji asfaltowej i skropieniu naprawianego miejsca i krawędzi pionowych;
 • rozścieleniu mieszanki mineralno asfaltowej w jednej warstwie;
 • zagęszczeniu ułożonej warstwy płytą wibracyjną;
 • posmarowaniu zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypaniu kruszywem.

     Remonty należy wykonać na:

 • drodze gminnej – Ciecierówka w Wielkiej Wsi – 2 m2
 • ulicy Tysiąclecia w Wąchocku – 30 m2

 

 1. Umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów obejmujące niżej wymienione prace:
 • odmulenie istniejącego rowu na długości 56 m
 • umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi o gr. 8 cm na podsypce piaskowej  z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem

 

 1. Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock obejmujące niżej wymienione prace:
 • wbudowanie na wskazanych przez Zamawiającego drogach kruszywa o granulacji 4 ÷ 31,5 mm (pozbawionego domieszek gliniastych) lub żużla wielkopiecowego (wymagany materiał zostanie dostarczony przez Wykonawcę) i wyrównaniu drogi równiarką  oraz zawałowaniu walcem wibracyjnym samojezdnym.

 

 1. Remont dojazdu do mostu na drodze gminnej w miejscowości Marcinków obejmujący niżej wymienione prace:
 • roboty rozbiórkowe.
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych:

     -    stabilizacja gruntu cementem Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm

     -    stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa gr. 60 cm

     -    podbudowa tłuczniowa 20 cm + 8 cm

     -    warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm

     -    warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm

     -    wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa

 

 1. Uzupełnienie ubytków w poboczach kruszywem łamanym przy ulicy Szkolnej w Parszowie obejmujące niżej wymienione prace:
 • wbudowanie na odcinku 1000 m kruszywa  o granulacji 4 ÷ 31,5 mm (pozbawionego domieszek gliniastych), śr. grubość warstwy 8 cm

 

 1. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze gminnej – ul. Ciecierówka w Wielkiej Wsi  obejmujące niżej wymienione prace:
 • Oczyszczenie uszkodzonych miejsc nawierzchni
 • skropienie uszkodzonych miejsc na nawierzchni drogi  emulsją asfaltową na gorąco
 • posypanie skropionych miejsc kruszywem kwarcytowym o granulacji
  4÷ 8 mm

 Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót
 (załącznik nr 2)

II.2)  Wymagania Zamawiającego:

 • wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego.
 • Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i  przedmiarem robót, oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszenia przetargu.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót.
 • zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo.
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
 • Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania.

 

III.   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego do 15.07.2018 r. Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW. 

IV.1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu oferentów, którzy dostarczą wykaz 3 robót budowlanych o  podobnym charakterze do przedstawionego w warunkach zamówienia i o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót sporządzonego wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 3 (oryginał) i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

IV.2) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie „spełnia „/ „nie spełnia”.

 • Wykonawca musi wykazać spełnianie tego warunku.
 • jego niespełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

V.1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

•        wykaz  robót sporządzony wg wzoru stanowiący Zał. Nr 3 (oryginał) i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

 V.2)   Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB   UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

VI.1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem pkt. VI.2). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (np. wysyłając faks lub e-mail zwrotny). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@wachock.pl.

Nr faksu Zamawiającego 41-27 – 36 – 159.

VI.2) Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

VI.3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Warunków zamówienia. Każda dokonana zmiana warunków zamówienia zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano warunki zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu, tj. http://gmina.wachock.sisco.info

VI.4)   W przypadku gdy zmiana treści warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie warunków zamówienia na stronie internetowej urzędu, tj. http://gmina.wachock.sisco.info.

VI.5)   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia.  Zamawiający udzieli informacji niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.     

VI.6)  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie, tj. http://gmina.wachock.sisco.info 

VI.7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

VII.  SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Warunki zamówienia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gmina.wachock.sisco.info

Osoba odpowiedzialna za kontakty z oferentami.

Beata Kiwak – inspektor ds. dróg tel.(41) 273 61 36

          w godz. 730 – 15 30, pokój Nr 5

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

VIII.1)   Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

VIII.2)  Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem – „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków zamówienia.

VIII.3) Do formularza ofertowego należy dołączyć:

-        wszelkie dokumenty oświadczenia i informacje wymagane w Warunkach zamówienia.

VIII.4)  Oferta winna zawierać całość Zamówienia.

VIII.5)  Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

VIII.6)  Formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.7)  Wszelkie poprawki lub korekty błędów w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.8)  W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.9)  Wszystkie strony powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte trwale w całość.

VIII.10)   Oferta powinna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być opisana

 

Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock 

 

 IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY I SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA

Oferta powinna składać się z :

IX.1) Formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszych warunków zamówienia.

IX.2)  Kosztorysu ofertowego.

IX.3)  Wykazu robót budowlanych – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 3

IX.4)  Dokumentów, o których mowa w niniejszych warunkach zamówienia.

 

X.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. nr 10 –  Sekretariat nie później niż do – 14.06.2018 r. godz. 1100

Oferty złożone po tym terminie zostaną Oferentowi zwrócone bez otwierania,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

Oferty otwierane będą w siedzibie Zamawiającego pok. nr 5 w dniu
14.06.2018 r. o godz. 1115.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

XI.1)  Ceną ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.

XI.2)  Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o przedmiar robót – załącznik nr 2, oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową. 

XI.3)  Cena oferty winna uwzględniać: wszystkie koszty związane z realizacją    przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami od towarów i usług VAT, 

wszelkie inne koszty nie ujęte w przedmiarze robót i warunkach zamówienia a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

XI.4) Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą tylko w walucie polskiej.

 

XII. SPOSÓB OCENY OFERT I KRYTERIA JEJ PRZYZNANIA

XII.1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami - cena

XII.2)  Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena

 

 X=(Cena najkorzystniejszej oferty)/(Badana oferta)  x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                

               

XII.3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia.

XII.4) Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                              w złożonych ofertach.

XII.5)  O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana. Pozostali wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

XII.6) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Wykonawców którzy złożyli oferty.

 

XIII. ZAWARCIE UMOWY:

 • zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego,
 • wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.
 • załącznikiem nr 4 do Warunków zamówienia jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
 • Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.
 • wszelkie zmiany do niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE.                     

XIV.1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego itp.

XIV.2)  Integralną częścią warunków zamówienia są następujące załączniki:

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2  – Przedmiar robót;

Załącznik nr 3  – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

 

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 13:19:51
Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 13:19:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 13:30:45

Wersja do wydruku...

corner   corner