logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > czerwiec > 2018-06-13
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku

Ogłoszenie nr 572270-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.
 
Gmina Wąchock:
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, krajowy numer identyfikacyjny 54872600000, ul. ul. Wielkowiejska  1 , 27215   Wąchock, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 27 36 130, e-mail krzysztof.mazurkiewicz@wachock.pl, faks 041 27 36 159.
Adres strony internetowej (URL): gmina.wachock.sisco.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
gmina.wachock.sisco.info

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
gmina.wachock.sisco.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, sekretariat pokój Nr 10 lub przesłać pocztą na adres
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
Numer referencyjny: BGK.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac: 1. DOCIEPLENIE BUDYNKU: - docieplenie ścian zewnętrznych murowanych, - docieplenie dachu nad szkołą, - docieplenie dachu nad przedszkolem, - czyszczenie elewacji z kamienia, - wymiana luksferów, - wykonanie obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych. Podstawowe ilości dotyczące zakresu robót: ROBOTY ELEWACYJNE: - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III; m2 - 59.35, - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS gr. 12 / 9 cm; odpowiednio m2 - 533.04/60,45, - Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS gr. 3 cm; m2 - 134.37, - Przyklejenie warstwy siatki na ścianach / ościeżach; odpowiednio m2 - 593.49/134,37, - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym; m – 295, - Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego - podkład; m2 - 727.85, - Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ścianach / ościeżach; odpowiednio m2 - 593.49/134,37, - Czyszczenie elewacji kamiennej metodą hydrodynamiczną; m2 - 900.76. RUSZTOWANIA, OSŁONY OKIEN:- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m; m2 - 1884.78, - Czas pracy rusztowania; m2 - 1128.08, - Osłony okien folia polietylenowa; m2 - 390.54. POKRYCIE DACHU SZKOŁY Z OCIEPLENIEM: - Drobne naprawy pokrycia papowego; m2 - 1075.57, - Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym 2x; m2 - 1075.57, - Pokrycie dachu płytami styropianowymi gr 20 cm z okładziną z papy; m2 - 1075.57, - Przymocowanie płyt styropianowych dyblami do betonu; szt. – 5380, - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe; m2 - 1075.57, - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej; m2 – 115. OCIEPLENIE DACHU PRZEDSZKOLA: - Izolacje cieplne stropodachów granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania; m2 - 209.44. OBRÓBKI BLACHARSKIE: - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm; m2 - 66.15, - Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku; m – 121, - Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku; m - 75.8, - Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej; m - 103.90. ROBOTY MURARSKIE:- Ścianki działowe z luksferów 20x20x5cm; m2 - 46.9, - Ścianki z płytek gazobetonowych gr. 12 cm - ścianki w kotłowni; m2 - 46.82. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE: - Wykonanie pasów tynku pokrywających bruzdy z osiatkowaniem; m - 37.30 , - Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach; m2 - 93.63, - Gładzie gipsowe 2x na ścianach/sufitach; odpowiednio m2 - 72.04/24,60, - Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe; m2 - 96.64, - 2x malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni z gruntowaniem; m2 - 96.64. STOLARKA DRZWIOWA: - Drzwi stalowe EI30; m2 - 8.00. 2. WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA KOTŁA W KOTŁOWNI GAZOWEJ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ KOTŁOWNIA GAZOWA: Na poziomie piwnicy zaprojektowano trzy kotłownie gazowe. W każdej kotłowni przewidziano kocioł gazowy wiszący kondensacyjny o mocy 54,4 kW. INSTALACJA GAZOWA: Kotły gazowe należy zasilić z istniejącej instalacji gazowej. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA: Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej w kotłowni przewidziano „Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej”. W skład systemu wchodzą: zawór odcinający klapowy, DEX- 1.2 - detektor gazu - szt.3; SL – 21 - sygnalizator akustyczno – optyczny - szt.2; MD-2.Z - moduł alarmowy sterujący pracą elementów jw. PRZEWODY GAZOWE: Przewody instalacji projektuje się z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000, łączonych przez spawanie. Przejście przewodu przez ścianę lub strop wykonać w tulejach ochronnych. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: Zaprojektowano instalację dwururową, zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania wynosi: 111,0 kW, obliczeniowa temperatura pracy instalacji - 70/55 °C. PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA: Przewody instalacji c.o. wykonać z rur i kształtek stalowych zaciskowych. Rurociągi należy zaizolować osłoną z pianki poliuretanowej o średnicy wewnętrznej równej średnicy zewnętrznej izolowanego przewodu. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. GRZEJNIKI: W opracowaniu dobrano grzejniki stalowe płytowe kompaktowe boczno-zasilane. Piony należy wyprowadzić ok. 30 cm ponad gałązki grzejnikowe zasilające i zakończyć odpowietrznikami automatycznymi. ARMATURA: Zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe typu ze wstępną nastawą oraz głowicą typu B – „model zabezpieczony”. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy rur stalowych i żeliwnych uszczelniane masą ogniochronną, spełniającą kryteria klasy EI120 odporności ogniowej. Zestawienie podstawowych materiałów instalacji centralnego ogrzewania 3. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA ENERGOOSZCZĘDNE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejących opraw oświetlenia podstawowego na nowe oprawy typu LED w istniejącym budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, w miejscach określonych w granicy opracowania. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO: Oświetlenie przewiduje się głownie z wykorzystaniem energooszczędnych opraw typu led, w wersji nastropowej. Zastosowane oprawy powinny posiadać barwę światła 840 (temperatura barwowa 4000K +/- 200K). DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ: W przypadku, gdy na planach instalacji nie określono inaczej, istniejące oprawy należy zdemontować. Demontaż opraw należy wykonać w sposób nie powodujący uszkodzenia oraz zmagazynować w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora. OKABLOWANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ: Nowoprojektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić poprzez istniejące okablowanie, zachowując pierwotny kształt obwodów oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. Wymieniane lub dokładane okablowanie oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDY o przekrojach 1,5 mm2, 3-żyłowych. 4. INSTALACJA PV O MOCY NOMINALNEJ 10KWP NA DACHU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU CZĘŚĆ ZMIENNOPRĄDOWA (AC). CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: Przewiduje się zainstalowanie paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej. Układ wytwórczy o mocy znamionowej 9,99 kWp składać się będzie z 37 szt. modułów polikrystalicznych o mocy 270Wp-DC każdy, posadowionych na projektowanej konstrukcji wsporczej stelaża na budynku ( konstrukcja z profili systemowych ALU mocowana do połaci dachowej za pomocą łączników systemowych – zgodnie z opisem technicznym) zaprojektowano 3-fazowy falownik o mocy znamionowej na wyjściu AC 10kVA. INWERTERY: zaprojektowano inwertery pozwalające przekształcić napięcie stałe z poziomu paneli fotowoltaicznych projektowanej instalacji PV na napięcie przemienne sieciowe 50 Hz. Zaprojektowane falowniki posiadają wbudowane układy szeregowo połączonych przekaźników tworzące separacje galwaniczną części stało napięciowej DC oraz sieci elektroenergetycznej AC pozwalając bezpiecznie odłączyć falownik od sieci w przypadku awarii. Falownik posiada możliwość ręcznego zablokowania układu tyrystorowego (układu kluczującego). LINIE KABLOWE: Linie kablowe w ziemi prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004. Całkowita moc przyłączeniowa elektrowni fotowoltaicznej: = 9,99kWp. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA: Dla ochrony aparatury przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w zastosowano: - Rozłączniki nadprądowe, - Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2 (klasa B+C). OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: Ochrona przeciwporażeniowa wykonana zostanie poprzez dołączenie inwerterów do istniejącego uziemienia przewodem LGY 16mm2. CZĘŚĆ STAŁOPRĄDOWA (DC): Dane ogólne: Rodzaj paneli PV - polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne (1670x983x45) o mocy nominalnej 270Wp na konstrukcji – 37 szt.; moc systemu [kWp] 9,99. POŁĄCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH: Panele fotowoltaiczne na stelażu, łączone szeregowo za pomocą przewodów solarnych o przekroju 6mm². Przewody solarne łączone poprzez złącza MC4 (konektory). Złącza powinny posiadać stopień ochrony IP65, Imax=30A, Umax=1000VDC. Poszczególne łańcuchy łączyć do poszczególnych MPP Trackerów w falownikach fotowoltaicznych (max 20 szt. na łańcuch). OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA PO STRONIE DC: W celu uniknięcia uszkodzenia systemu PV przed przepięciem projektuję się po stronie DC ochronniki przepięciowe typu II oraz rozłączniki nadprądowe przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznych, które są umieszczone w tablicy zabezpieczeń strony DC1, DC2. ZASTOSOWANE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE – CHARAKTERYSTYKA: Zaprojektowane moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii krzemowej z użyciem krzemu polikrystalicznego. Moc pojedynczego modułu wynosi 270 Wp. Podstawowe kryteria: 1) szyba antyrefleksyjna hartowana, 2) 15 lat gwarancji na wady ukryte produktu, 3) rama o grubości 45mm, 4) Certyfikat 8000Pa (wytrzymałość na obciążenia statyczne 800kg/m²). POŁĄCZENIA KABLOWE: Kable solarne o przekroju 2x6mm², 900VDC pomiędzy modułami fotowoltaicznymi należy prowadzić z tablic zabezpieczeń DC wprowadzić bezpośrednio do falownika. OCHRONA ODGROMOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: Wszystkie obudowy modułów fotowoltaicznych połączone linką LYżo 1x6mm², 06/1kV zgodnie z wymaganiami producenta, następnie podłączone linką do złącza PE falownika. KONSTRUKCJA NOŚNA STELAŻA: Konstrukcja z profili systemowych ALU jest mocowana do połaci dachowej za pomocą łączników systemowych. Wysokość konstrukcji stelaża pod panele łącznie z konstrukcją wsporczą nie przekracza wysokości 3,0m ponad połać dachową. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461/2000.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45320000-6
45261000-4
45421000-4
45331100-7
45331110-0
45321000-3
45311200-2
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wyznacza niżej wymienione warunki: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego, spełni Wykonawca, który wykaże: - wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynku, w zakres której wchodzi wykonanie docieplenia elewacji oraz dachu budynku o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto; - wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowej wymianie bądź wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto; - wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowej wymianie oświetlenia na energooszczędne bądź wykonaniu nowego, w budynku, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto; - wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynku, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto; wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania; Zamawiający dopuszcza łączenie spełniania warunków opisanych wyżej w ramach jednego lub kilku zadań, b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą minimum 5–letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą minimum 3–letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą minimum 3–letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. branżach jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osób, a które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane, przewidziane w tym zamówieniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1) W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej. 2) Podstawy dotyczące wykluczenia, wskazane w niniejszej SIWZ, każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), oraz w trakcie procedury badania i oceny ofert. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części SIWZ odnoszącej się do wymaganych warunków udziału. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu „OFERTA” dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy pzp). Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana na zasadzie spełnia/niespełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. W sytuacji gdy zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. 2) Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualne na dzień złożenia nw. oświadczenia i dokumenty: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. d) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia, żąda złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 3) lit. a) - c) SIWZ, dotyczących tych podmiotów. e) Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 3) SIWZ lit. a) - c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 3) lit. e) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zastąpione dokumenty winny być wystawione odpowiednio jak w rozdziale VII pkt 3) lit. e) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdziale VI. SIWZ, tj: - wymagane jest wskazanie wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynku, w zakres której wchodzi wykonanie docieplenia elewacji oraz dachu budynku o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto; jednej roboty budowlanej polegającej kompleksowej wymianie bądź wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto; jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowej wymianie oświetlenia na energooszczędne bądź wykonaniu nowego, w budynku, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto; jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynku, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza łączenie spełniania warunków opisanych wyżej w ramach jednego lub kilku zadań. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – WYKAZ OSÓB. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać osoby w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdziale VI SIWZ, tj: - wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą minimum 5–letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą minimum 3–letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą minimum 3–letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. branżach jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta powinna zawierać co najmniej:1) wypełniony i podpisany formularz OFERTA – załącznik Nr 1, 2) kosztorys ofertowy, 3) wypełnione i podpisane formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), 5) dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z niżej opisanym pkt 15 „oferta wspólna”), 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 7 (tylko jeśli dotyczy), 7) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem IX SIWZ „wymagania dotyczące wadium”).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w wysokości: 30.000,00 zł należy wnieść: w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 tytułem: WADIUM na przetarg „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); w innych formach – w terminie składania oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, niezależnych od stron umowy, b)konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, c) konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia podstawowego w określonym terminie umownym, d) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym, e) wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, f) wystąpienia tzw. „siły wyższej”, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, g) jeżeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, i) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt. 1 musi zostać wpisane do dziennika budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. 2) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikającego z rozliczenia kosztorysowego robót o wartość przekraczającą 5% wartości umowy, c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, d) jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy, e) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz związanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części przedmiotu umowy jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana danych rejestrowych, zmiany osób reprezentujących Strony, zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Strony mają obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. Powyższe zmiany dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu „siły wyższej”, to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 4 ust. 5 i § 5 ust. 2 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy sporzadzić w jezyku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny brutto zawartej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Wąchocku nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, z podaniem tytułu wpłaty: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Nazwa dokumentu: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Gmina Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 11:33:02
Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 11:33:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 13:34:37

Wersja do wydruku...

corner   corner