logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > lipiec > 2018-07-05
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót pn. Część I: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie, Część II Przebudowa  boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”

Wąchock, dnia 04.07.2018 r.

BGK.271.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia publicznego o wartość szacunkowej nie przekraczającej

30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).

I.    ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie

tel. (041) 27-36-130 fax (041) 27-36-159

 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   w trybie zapytania ofertowego pn.

 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót pn. Część I: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie, Część II Przebudowa  boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”

 

realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”,

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w zakresie nadzorowania przebudowy dwóch boisk, jednego przy Szkole Podstawowej w Parszowie             a drugiego przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi.

Kod CPV: 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

a) Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla części I: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie”, obejmuje w szczególności:

Przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne               o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Na  boisku  wielofunkcyjnym  wyodrębnione  zostaną:  boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę oraz boisko do gry w tenisa. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, tj. stojaki do koszykówki i wielofunkcyjne słupki do siatkówki i tenisa.

1. Zestawienie powierzchni

- istniejące boisko asfaltowe    12,30 x 28,30 m - 348,09 m2,

- projektowane boisko wielofunkcyjne  15,50 x 28,50m - 441,75 m2

2. Nawierzchnia i podbudowa boiska wielofunkcyjnego:

Projektuje  się  nową  nawierzchnię  istniejącego  boiska  wielofunkcyjnego  jako bezpieczną,  syntetyczną  poliuretanową,  na  bazie  granulatów  EPDM,  wykonaną na istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  syntetycznej  nawierzchni  boiska  wielofunkcyjnego należy powiększyć wymiary istniejącego boiska z 12,30 x 28,30 m  do  15,50  x  28,50. 

Istniejącą  nawierzchnię  asfaltową  należy  sfrezować, oczyścić i zagruntować środkiem dedykowanym do gruntowania nawierzchni asfaltowych. Miejsca spękań i ubytków uzupełnić  masą mieszanki żwiru i granulatu gumowego spojonej poliuretanem, nanoszonej ręcznie.

W pasach poszerzenia boiska należy wykonać następujące warstwy konstrukcyjne podbudowy:

1)  geowłóknina separacyjno-filtracyjna

2)  piasek zagęszczony 15 cm

3)  kruszywo  kamienne  –  frakcji  32-63  mm, grubość warstwy 15 cm

4)  kruszywo  kamienne  –  frakcji  5-31,5  mm, grubość warstwy 8,0 cm

5)  miał kamienny - frakcji 1-5 mm, grubość warstwy 3 cm

Na całym obwodzie boiska nowe obrzeża 8 x 30  cm na ławie betonowej z oporem z betonu  B15; fundamenty z betonu B20 pod słupki wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa oraz stojaki do koszykówki z osadzonymi tulejami.

Na wyrównanym, oczyszczonym i zagruntowanym podłożu asfaltowym oraz na poszerzeniach  o podbudowie kamiennej należy wykonać następujące warstwy nawierzchni syntetycznej:

1) podkład elastyczny ET mineralno-syntetyczny gr. min. 3,7 cm przepuszczalny dla wody,

2) nawierzchnia poliuretanowa EPDM, jednowarstwowa gr. min. 1,3 cm, w kolorze ceglastym.

UWAGA: Nawierzchnię poliuretanową boiska należy wykonać zgodnie z pkt. III. 2. Opisu technicznego. Nawierzchnia boiska powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Nawierzchnia musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH.

Zamawiający wymaga nawierzchnię boiska posiadającą:

- Wyniki badań na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

- Aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny.

- Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta.

  - Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowana inwestycję.

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Linie boisk należy malować farbą elastyczną poliuretanową na gotowej nawierzchni.

3. Wyposażenie

3.1. Dwa stojaki do koszykówki:

Konstrukcja dwusłupowa, ze słupów stalowych i wysięgnika, wykonanych z  rury  stalowej  o  śr. ok. 130 x 4 mm, łączona poprzez stalowe kołnierze za pomocą śrub. Elementy stalowe  stojaka ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Tablica do koszykówki o wymiarach  105 x 180  cm, wykonana z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, w ramie stalowej  ocynkowanej  ogniowo.  Obręcz  wzmocniona  stalowa  ocynkowana  z  siatką  stalową  łańcuchową.  Konstrukcja  z mechanizmem  do  regulacji  wysokości kosza,  słupy  mocowane  w  tulejach  stalowych osadzonych  w  podłożu  boiska  wraz  z  deklami  maskującymi  (dekle  powleczone nawierzchnią syntetyczną).

3.2. Komplet słupków demontowanych, wielofunkcyjnych do siatkówki i tenisa:

Słupki uniwersalne stalowe z napinaczem śrubowym do siatkówki  i tenisa – 2 szt., z rur  stalowych  o  śr. min. 75 x 3,5  mm, lakierowanych proszkowo z regulacją wysokości siatki.  Słupki bez odciągów,  przystosowane  do  boisk  zewnętrznych  z  osłonami  ochronnymi. Siatka w kolorze czarnym, całosezonowa, bezwęzłowa Ø 4 mm z polipropylenu o wysokiej  wytrzymałości, z antenką. Mocowanie słupków w tulejach osadzonych  w podłożu (które po wyjęciu przykrywane są deklami – dekle powleczone nawierzchnią syntetyczną).

UWAGA:  wszystkie  elementy  wyposażenia  boisk  powinny posiadać  właściwe, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania.

4. Chodnik

Chodnik szerokości 1,5 na odcinku 14 m należy wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm. Obrzeża betonowe 8x30 cm w kolorze szarym.

5. Roboty terenowe towarzyszące

Teren naruszony podczas przebudowy boiska oraz przylegający do chodnika splantować, nawieźć ziemię urodzajną gr. 5 cm i obsiać trawą.

Kody CPV:    

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.

 

b) Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim, dla części II: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”, obejmuje w szczególności:

Przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej  na  nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Na boisku wielofunkcyjnym wyodrębnione zostaną: boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę oraz boisko do gry  w tenisa. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, tj. stojaki do koszykówki i wielofunkcyjne słupki do siatkówki i tenisa.

1. Zestawienie powierzchni

- projektowane boisko wielofunkcyjne  15,50 x 28,50m   - 441,75 m2

2. Nawierzchnia i podbudowa boiska wielofunkcyjnego:

Na  istniejącym  boisku  o  nawierzchni  asfaltowej  projektuje  się  nową  nawierzchnię boiska  wielofunkcyjnego  jako  bezpieczną,  syntetyczną  poliuretanową,  na  bazie granulatów EPDM.

Istniejącą  nawierzchnię  asfaltową  należy sfrezować, oczyścić i zagruntować środkiem dedykowanym do gruntowania nawierzchni asfaltowych. Miejsca spękań  i  ubytków  uzupełnić  masą  mieszanki  żwiru  i  granulatu  gumowego spojonej poliuretanem i nanoszonej ręcznie.

Na całym obwodzie boiska nowe obrzeża 8 x  30  cm  na  ławie betonowej  z  oporem  z  betonu  B15; fundamenty z betonu B20 pod słupki wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa oraz stojaki do koszykówki z osadzonymi tulejami.

Na  wyrównanym,  oczyszczonym  i  zagruntowanym  podłożu asfaltowym  należy wykonać następujące warstwy nawierzchni syntetycznej boiska:

1) podkład elastyczny ET mineralno-syntetyczny gr. min. 3,7 cm przepuszczalny dla wody,

2) nawierzchnia poliuretanowa  EPDM, jednowarstwowa gr. min. 1,3 cm , w kolorze ceglastym.

UWAGA: Nawierzchnię poliuretanową boiska należy wykonać zgodnie z pkt. III. 2. Opisu technicznego. Nawierzchnia boiska powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Nawierzchnia musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH.

Zamawiający wymaga nawierzchnię boiska posiadającą:

- Wyniki badań na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

- Aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny.

- Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta.

  - Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowana inwestycję.

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Linie boiska należy malować farbą elastyczną poliuretanową na gotowej nawierzchni.

3. Wyposażenie

3.1. Dwa stojaki do koszykówki: 

Konstrukcja dwusłupowa, ze słupów stalowych i wysięgnika, wykonanych z  rury  stalowej  o  śr. ok. 130 x 4 mm, łączona poprzez stalowe kołnierze za pomocą śrub. Elementy stalowe  stojaka ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Tablica do koszykówki o wymiarach  105 x 180  cm, wykonana z płyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, w ramie stalowej  ocynkowanej  ogniowo.  Obręcz  wzmocniona  stalowa  ocynkowana  z  siatką  stalową  łańcuchową.  Konstrukcja  z mechanizmem  do  regulacji  wysokości kosza,  słupy  mocowane  w  tulejach  stalowych osadzonych  w  podłożu  boiska  wraz  z  deklami  maskującymi  (dekle  powleczone nawierzchnią syntetyczną).

3.2. Komplet słupków demontowanych, wielofunkcyjnych do siatkówki i tenisa:

Słupki uniwersalne stalowe z napinaczem śrubowym do siatkówki  i tenisa – 2 szt., z rur  stalowych  o  śr. min. 75 x 3,5  mm, lakierowanych proszkowo z regulacją wysokości siatki.  Słupki bez odciągów,  przystosowane  do  boisk  zewnętrznych  z  osłonami  ochronnymi. Siatka w kolorze czarnym, całosezonowa, bezwęzłowa Ø 4 mm z polipropylenu o wysokiej  wytrzymałości, z antenką. Mocowanie słupków w tulejach osadzonych  w podłożu (które po wyjęciu przykrywane są deklami – dekle powleczone nawierzchnią syntetyczną).

UWAGA:  wszystkie  elementy  wyposażenia  boisk  powinny posiadać  właściwe, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania.

4. Roboty terenowe towarzyszące

Teren naruszony podczas przebudowy boiska oraz  przylegający do chodnika, splantować, nawieźć ziemię urodzajną gr. 5 cm i obsiać trawą.

Kody CPV:    

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.

 

Zakres planowanych prac w ramach zadań opisuje dokumentacja przetargowa dla ww. zadania, która znajduje się na stronie internetowej BIP gmina.wachock.sisco.info w zakładce przetargi - 2018 – maj - Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Terminem rozpoczęcia przez Wykonawców prac jest dzień przekazania placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych.
  2. Planowany termin zakończenia przez wykonawców robót budowlanych ustalony jest na dzień 31 sierpnia 2018 roku. Okres rękojmi i gwarancji wynosi 84 miesiące.
  3. Data zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się nie wcześniej niż do odbioru końcowego inwestycji.

 

IV.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj. funkcji Inspektora Nadzoru - zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- wymagana liczba osób: co najmniej jedna osoba,

kwalifikacje zawodowe :

uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w zakresie konstrukcyjno - budowlanym  w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga: Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne                              w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku,

doświadczenie zawodowe:    

Doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych (co najmniej 1 zadania) - nadzór nad budową, rozbudową lub przebudowa boiska sportowego, w zakres której wchodzi wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

  1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

2) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej e zakresie prowadzonej działalności – załącznik nr 2.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

 

VI. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN  ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) lub adres do korespondencji.

Adresat: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

Oferta na:Nadzór inwestorski  - przebudowa boisk”  

NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert tj. 13.07.2018 r. godz. 1115

 

Termin złożenia ofert upływa w dniu 13.07.2018 r. o godz. 1100; miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 1115 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój nr 10.

 

Oferta musi być sporządzona:

  1. w języku polskim,
  2. w formie pisemnej,
  3. wyraźnym pismem drukowanym, maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

VII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VIII.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

    Cena brutto –100%

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, łącznej ceny ofertowej brutto.

4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać zmianom w toku realizacji zamówienia.

6. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8. Cena oferty nie może ulec zmianie, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy na usługę będącą przedmiotem zamówienia.

 

IX.    POZOSTAŁE INFORMACJE

1.  Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.   O miejscu i terminie zawarcia umowy, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

4.   Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu informację o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,

5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  zmiany terminu składania ofert;

b) wyjaśniania treści ofert od Wykonawców, w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne,  niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego;

c)  uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

d)  poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

e)  odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

f) odrzucenia ofert niezgodnych z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

X.   UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Jacek Lankof tel. (041) 27-36-134

Lidia Banaszczyk tel. (041) 27-36-132

 

XI.   ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  3. Projekt Umowy

                                                                                                  

Zatwierdził
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

Załączniki do pobrania: 2018-07-05 14:17:07 - Zapytanie ofertowe (3.18 MB)
2018-07-05 14:25:39 - Załączniki do 1 do 3 (93.59 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie robót pn. Część I: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parszowie, Część II Przebudowa  boiska przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 14:09:50
Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 14:09:50
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05 14:25:48

Wersja do wydruku...

corner   corner